P O Z V Á N K A

V   Neuslužicích  dne 31.3.2021

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

2. ř á d n é   z a s e d á n í

zastupitelstva obce

v pátek 9.4.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

Program zasedání:  

1/ Návrh smlouvy o věcném břemeni PI-014330067282/001

2/ Rozpočtové opatřeníč.1

3/ Žádost na odkup pozemku p.č. 582 k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Rozpočtové opatřeníč.2

5/ Doplnění usnesení zápisu 2/2020  Ad/15

6/ Doplnění usnesení zápisu 2/2020  Ad/16

7/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 769/3 k.ú. Litochovice u Volyně

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice