6. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 30.7.2021

  P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 6. ř á d n é  z a s e d á n í

 

zastupitelstva obce

 

v pátek 6.8.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Plán financování obnovy V a K

2/ Rozpočtové opatření č.5

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                        

Radka Božková

starostka obce Litochovice