Zápis č. 12/2015  z jednání obecního zastupitelstva dne 31. 12. 2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:  BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  BOŽKA, FILOUSOVÁ, Ing.ŠTOURAL, TROJAN  

Omluven:  FOUNĚ

 

Program:

1/ Projednání fyzické inventury

2/ Zápis kontrolního a finančního výboru

3/ Rozpočtové opatření

4/ Rozpočtové opatření č.11

 

Ad1/ Zastupitelé projednali zápis inventarizační komise a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého majetku:

IČ 2005005 kopírka v ceně 9 000,- Kč,

IČ 2011009 mobilní telefon v ceně 3 995,-Kč

IČ 2011010 mobilní telefon v ceně 3 995,-Kč

IČ 20033016 elektrický rozvaděč Neuslužice v ceně 15 750,-Kč

IČ 20031081/01 až IČ 20031081/42 záclona v ceně 77,40 Kč za 1ks

IČ 20031088/01 až IČ 20031088/88 hlavní opona AVENS v ceně 75,- Kč za 1ks

IČ 20031090/021 až IČ 20031090/140 divadelní křesla v ceně 220,- Kč za 1ks

 

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů 

 

 

Ad2/ Zastupitelé se seznámili se zápisy kontrolního a finančního výboru. Tyto zápisy berou na vědomí.

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Ad3/ Zastupitelé obce pověřili starostku obce ke schvalování rozpočtových opatření, která jsou nezbytná provést při měsíčních závěrkách a dále pověřují tím, aby neprodleně předkládala do nejbližších jednání zastupitelstva obce tyto rozpočtová opatření.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:    0 hlasů

 

 

Ad 4/ Zastupitelé projednalo rozpočtovou změnu č.11/2015 po doložení zaúčtování Pragrafu 3639 od účetní obce a tuto změnu odsouhlasili. Rozpočtová změna je součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Starosta:         Božková Radka         .................................

Zapsal:            Vladimír Kopenec     .................................

V Neuslužicích dne  31.12. 2015               

Ověřovatelé:    Helena Filousová       .................................

                      Martin Božka            .................................

Zápis č. 11/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 17.12.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, BOŽKA, Ing.ŠTOURAL VÁCLAV,FILOUSOVÁ, TROJAN, FOUNĚ          

Hosté: Babka Václav, Babková Ilona

 

Program:

1/ Projednání pozemku 769/3

2/ Rozpočet

3/ Inventurní komise

4/ Aktualizace POV na roky 2016-2020

5/ Rozpočtové opatření

6/ Různé   a) Rozpočtové opatření

               b) Nabídková cena PD “Vodovod“

               c) Nabídková cena PD “Kanalizace“

               d) Rychlostní radary

 

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali průjezdnost obecní komunikace ( 769/3 ), manželé Babkovi dostali mapu zaměřené hranice pozemku a nechávají si čas na rozmyšlenou do 1.3.2016.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Ad 2/ Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2016. Rozpočet byl schválen přebytkový: příjmy 3 956 800,- Kč a výdaje 3 341 382,- Kč. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 3/ Do inventarizační komise byli jmenováni starostkou jako předseda: Ing. Václav Štoural, členové: Václav Founě, Martin Božka, Pavel Nový a na dokladovou inventarizaci pí. Smetkovou. Dále byl stanoven inventarizační plán dle přílohy.  

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 4/ /  Zastupitelé schválili aktualizovaný plán Programu obnovy vesnice pro roky 2016-2020. Plán je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 5/ Zastupitelé projednalo rozpočtovou změnu č.10/2015 a schválili. Rozpočtová změna je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 6/ a) Zastupitelé projednalo rozpočtovou změnu č.11/2015 a přejí doložit zaúčtování Pragraf 3639. Rozpočtová změna je součástí tohoto zápisu.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlas

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 6/ b) Zastupitelé projednali nabídku na projektovou dokumentaci k „Vodovodu pro obec Litochovice, Neuslužice“. Zastupitelé tuto nabídku zamítli.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                PROTI:         0 hlas

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 6/ c) Zastupitelé projednali nabídku na projektovou dokumentaci ke „Kanalizaci a ČOV pro obec Litochovice, Neuslužice“. Zastupitelé tuto nabídku zamítli.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlas

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů         

 

Ad 6/ d) Zastupitelé projednali vyjádření od DI por.Ing.Mgr. Hany Baštové a OP Ing.Václava Býčka. Zastupitelé se dohodli na pozvání odborného technika na možnosti umístění rychlostních radarů.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlas

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Starosta:      Božková Radka        .................................

Zapsal:         Kopenec Vladimír     .................................

V Neuslužicích dne  17.12. 2015              

Ověřovatelé:   Ing.Václav Štoural     .................................

                     Helena Filousová        ...............................

Zápis č. 10/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 20.11.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, TROJAN,  BOŽKA, Ing.ŠTOURAL VÁCLAV,FILOUSOVÁ, FOUNĚ          

Hosté: Pelíšek, Harant Mar.

 

Program:

1/ Žádost p.Slavíka

2/ Žádost p. Mondek

3/ Rozpočtová změna

4/ Různé: a) vodárna Litochovice

                b) Žádost jihočeské centrum pro zdravotně postižené

                c) Občanské sdružení prevent, z.s. Strakonice

                d) Kultura 

                e) Cesta Litochovice

                f) Návrh rozpočtu

               g) Žádost Mateřské školky Čepřovice

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali žádost pana Slavíka bytem Podolí 20, okr. Prachatice na individuální dotaci ve výši 3 000,-Kč. Zastupitelé schválili požadovanou dotaci ve výši 3 000,-Kč uvolnit. 

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                PROTI:         0 hlas

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali žádost pana Mondeka o nákup lednice, mrazák a chladící pult jako vybavení do pronajatých prostor ve Stříteži 29. Zastupitelé tuto žádost projednali a neschválili tyto prostředky nakoupit. 

Schváleno:   PRO:           7 hlasů

                  PROTI:        0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 3/ Zastupitelé projednalo rozpočtovou změnu č.9/2015 a schválili. Rozpočtová změna je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 4/ a)  Na žádost pana Poisla o ukončení údržby vodního zdroje a vodovodu v Litochovicích. Václav Štoural ml. se dotáže otce Václava Štourala st. na údržbu, který se v oboru pohybuje. Další zájemce se přihlásil Vladimír Trojan.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

b) Zastupitelé projednali žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené o dotaci na rok 2016 ve výši 1 000,-Kč. Zastupitelé projednali a schválili tuto dotaci uvolnit.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlas

 

c) Zastupitelé projednali žádost Občanského sdružení Prevent, z.s. Strakonice ve výši 1 698,-Kč. Sdružení se podílí na realizaci protidrogové politiky. Zastupitelé tuto žádost zamítli.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlas

 

d) Starostka obce přednesla vypouštění balónků přání dne 29.11.2015 v Litochovicích a bylo řečeno panem Vladimírem Trojanem, že balónky nebudou s hořlavým materiálem z důvodu nebezpečí požáru.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

 

e) Zastupitelé projednali pozemek p.č.769/3 k.ú.Litochovice a rozhodli se pozvat p. Babku k projednání průjezdnosti obecní cesty v Litochovicích.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlas

 

 

 

f) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2016. Schválený návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

g) Zastupitelé projednali podanou žádost o finanční příspěvek Mateřské školky v Čepřovicích na vánoční besídku pořádanou dne 15.12.2015. Zastupitelé žádost projednali a schválili finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč.

Schváleno: PRO:            7 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:        Božková Radka         .................................

Zapsal:           Kopenec Vladimír     .................................

 

V Neuslužicích dne  20.11. 2015              

 

Ověřovatelé:    Ing.Václav Štoural    .................................

                     Božka Martin           .................................

Zápis č. 9/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 1.10.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 19,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, TROJAN,  BOŽKA, Ing.ŠTOURAL VÁCLAV,FILOUSOVÁ, FOUNĚ          

Omluven:

 

Program:

1/ Rychlostní ukazatele v obci Litochovice

2/ Radiostanice

3/ Návrh na směnu nebo odkup pozemků od ZOD Předslavice

4/ Rozpočtové opatření č.8

5/ Hasičská zbrojnice

6/ Pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice

7/ Pronájem pohostinství ve Stříteži

8/ Realizační dokumentace ČOV

9/ Projektová dokumentace „Vodovod pro obce Litochovice, Neuslužice“

 

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali žádost na umístění rychlostních ukazatelů v obci Litochovice a tuto žádost zamítli. Zastupitelé navrhli vybudování chodníků v obci Litochovice a snížení rychlosti obci na 30km/hod. dopravními značkami.

Schváleno:   PRO:             0 hlasů

                   PROTI:          7 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali nákup radiostanic v hodnotě cca 30 000,-  Kč včetně DPH a s nákupem souhlasí.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali návrh na směnu nebo odkup pozemků od ZOD Předslavice.

 Zastupitelé rozhodli o směně pozemků.

Schváleno:    PRO:             6 hlasů

                    PROTI:          1 hlas

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 8/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. Berou na vědomí.

Schváleno:  PRO:             7 hlasů

                  PROTI:          0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 5/ Zastupitelé projednali nákup sekčních vrat a betonového povrchu podlah do Hasičské zbrojnice.

Schváleno:   PRO:             7 hlasů

                   PROTI:          0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 6/ Zastupitelstvo obce Litochovice schválilo pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice:

 1.  rozhodlo v souladu s §55 odst. 1 stavebního zákona o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice
 2.  schvaluje vyhotovitele (pořizovatele) zprávy o uplatňování územního plánu, kterým bude paní Ing.Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, 368 01 Strakonice (§6 odst.2 stavebního zákona – obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti  vykonává přenesenou působnost, a dále s vazbou na §24 stavebního zákona – obecní úřad, který není úřadem územního plánování, vykonává územně plánovací činnost prostřednictvím úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky)
 3.  určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem( = „určený zastupitel“- §47 odst.1 SZ) při pořizování zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice, dle příslušných ustanovení stavebního zákona pana Vladimíra Kopence
 4.  ukládá starostce obce předat pořizovateli žádost o zajištění pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice.

 

Schváleno:   PRO:             7 hlasů

                   PROTI:          0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 7/ Zastupitelé projednali uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Mondekem, bytem Kváskovice 38, 386 01 Strakonice jako jediným zájemcem. Zastupitelé projednali žádost p.Petra Mondeka o zkušebním provozu do 31.12.2015, s měsíčním nájmem 1,- Kč a od 1.1.2016 měsíční nájemné bude ve výši 500,- Kč.

Schváleno:   PRO:             6 hlasů

                   PROTI:          0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   1 hlas 

 

Ad 8/ Zastupitelé projednali Realizační dokumentaci ČOV pro obce Litochovice a Neuslužice a žádost zamítli.

Schváleno:   PRO:            0 hlasů

                   PROTI:         6 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   1 hlas 

 

 

Ad 9/ Zastupitelé projednali  nabídkovou cenu,,Vodovod pro obce Litochovice,Neuslužice‘‘ a nabídku zamítli.

Schváleno:   PRO:             0 hlasů

                   PROTI:          6 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   1 hlas 

 

Starosta:        Božková Radka         .................................

Zapsal:          Kopenec Vladimír     .................................

V Neuslužicích dne  1.10. 2015              

Ověřovatelé:                        

                      Ing.Válav Štoural     .................................

                      Božka Martin          .................................

Zápis č. 8/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 28.8.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, TROJAN,  BOŽKA, Ing.ŠTOURAL VÁCLAV,FILOUSOVÁ          

Omluven: FOUNĚ

 

Program:

1/ Záměr o pronájmu pohostinství ve Stříteži

2/ Zápis finančního a kontrolního výboru

3/ Zásahové obleky

4/ Rozpočtové opatření č.7

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili záměr pronájmu pohostinství ve Stříteži. Záměr bude vyvěšen.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 2/ Zastupitelé se seznámili se zápisy kontrolního a finančního výboru. Tyto zápisy berou na vědomí.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali zakoupení 10 ks zásahových obleků pro JSDH Litochovice

a odsouhlasili koupi do výše 90 000,- Kč. 

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 7/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. Berou na vědomí.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Starosta:   Božková Radka         .................................

Zapsal:      Kopenec Vladimír     .................................   

V Neuslužicích dne  28.8. 2015              

Ověřovatelé: Filousová Helena      .................................      

                   Božka Martin          .................................               

Zápis č. 7/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 22.7. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,30 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, FOUNĚ, TROJAN,  BOŽKA, Ing.ŠTOURAL VÁCLAV,FILOUSOVÁ          

Omluven:

 

Program:

1/ Rozpočtová změna č.5

2/ Smlouva o dílo

3/ Žádost p. Zdichynce k připojení OV ve Stříteži

4/ Rozpočtová změna č.6

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 5/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů 

 

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili uzavřít  Smlouvu o dílo na opravu chodníku v obci Litochovice se zhotovitelem Jan Kalčík – Raj Vlachovo Březí, tato smlouva bude jako příloha tohoto zápisu.

Schváleno:   PRO:             7 hlasů

                  PROTI:          0 hlas

                  ZDRŽEL SE:    0 hlasů          

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali žádost pana Zdichynce k připojení vodovodnímu řádu ve Stříteži. Zastupitele projednali, že na náklady Obecního úřadu přivedou hlavní řád před nemovitost pana Zdichynce, a žadatel uhradí vodoměrnou šachtu (vodotěsnou) cena šachty cca 9.000,-Kč a přejezdový poklop cca 3 500,-Kč, která bude veřejně přístupná. Od vodoměrné šachty si vše platí žadatel na své náklady.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlas

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 6/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. Berou na vědomí.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Starosta:      Božková Radka         .................................

Zapsal:         Kopenec Vladimír    ..................................

 

V Neuslužicích dne  22. 7. 2015              

Ověřovatelé: Founě Václav           .................................

                   Božka Martin           .................................

Zápis č. 6/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 26.6. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 16,30 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, FOUNĚ, TROJAN,  BOŽKA,           

Omluven: Ing.Štoural, Filousová      

 

Program:

1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Žádost p. Milana Trojana

4/ Pronájem pozemku 52/3

5/ Pronájem pozemku 52/7

6/ Zařazení JSDHO Litochovice Potužník

7/ Rozpočtová změna č.3

8/ Žádost p. Troupa k připojení OV ve Stříteži

9/ Rozpočtová změna č.4

 

 

Ad 1/ Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2014.

Hospodářský výsledek  59 924,81 Kč schváleno dle výkaz zisků a ztráty dle výkazu Rozvaha

- aktiva 6 429 508,89 Kč ,

- pasiva  6 369 584,08 Kč.

Tato účetní závěrka byla obcí sestavena a zastupitelstvem obce Litochovice schválena dne 26.6.2015.

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                 PROTI:        0 hlas

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 2/ Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2014 a uzavírá celoroční hospodaření za rok 2014 a přijímá opatření k nápravě chyb. Závěrečný účet a zpráva o výsledku za rok 2014 byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě od 5.6.2015. do 19.6.2015.        

Zastupitelé tento návrh schválili. 

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali žádost p.Milana Trojana na zvýšení mzdy za úklid Obecního úřadu a čištění filtru u čističky Obecního úřadu a bytů v téže budově.

Zastupitele se dohodli svolat nájemníky bytů a projednat zvýšení nákladů na čistění čističky.

Schváleno:   PRO:           5 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 4/ Zastupitele projednali uzavřít dlouhodobou pronájemní smlouvu s paní Dagmar Filousovou bytem Litochovice 2, 387 01 Volyně, na pozemek v k.ú. Litochovice p.č. 52/3 o výměře 118 m2  do 31.12.2020, za cenu 1,-Kč/m2ročně. 

Schváleno:   PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 5/ Zastupitele projednali uzavřít dlouhodobou pronájemní smlouvu s paní Marií Božkovou a panem Jaroslavem Božkou bytem Litochovice 45, 387 01 Volyně, na pozemek v k.ú. Litochovice p.č. 52/7 o výměře 45 m2  do 31.12.2020, za cenu 1,-Kč/m2ročně.

Schváleno:   PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 6/ Zastupitelé projednali žádost p.Miloslava Potužníka o zařazení do Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Litochovice. Zastupitelé souhlasí.  

Schváleno:   PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

 

Ad 7/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 3/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:   PRO:                5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

 

 

 

Ad 8/ Zastupitelé projednali žádost pana Troupa k připojení vodovodnímu řádu ve Stříteži. Zastupitele projednali, že na náklady Obecního úřadu přivedou hlavní řád před nemovitost pana Troupy, a žadatel uhradí vodoměrnou šachtu (vodotěsnou) cena šachty cca 9.000,-Kč a přejezdový poklop cca 3 500,-Kč, která bude veřejně přístupná. Od vodoměrné šachty si vše platí žadatel na své náklady.

 

 

Schváleno :    PRO:                 5 hlasů

                       PROTI:            0 hlasů

                       ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

 

Ad 9/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 4/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

 

Schváleno :    PRO:                 5 hlasů

                       PROTI:            0 hlasů

                       ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

 

Starosta:     Božková Radka                …………………………………

Zapsal:        Kopenec Vladimír           …………………………………

 

V Neuslužicích dne  26. 6. 2015              

 

Ověřovatelé:                        

Václav Founě          …………………………………

Martin Božka          …………………………………

Zápis č. 5/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 21.5.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, BOŽKA, FILOUSOVÁ, TROJAN                        

Omluven: FOUNĚ, Ing. ŠTOURAL,

Program:

                1/ Projednání uzavírky   

                2/ Vyjádření ke stavbě Střítež

                3/ Rozpočtová změna č.2

                4/ Projednání přívěsu za traktor

 

Ad1/  Zastupitelé projednali uzavírku rekonstrukce mostu ev. Č. 142-001a před Čepřovicemi a nesouhlasí s objízdnou trasou pro transitní dopravu z důvodu šířky komunikace u obce Střítež, kde v místě navrženého semaforu je šíře komunikace 4,17 m. V tomto místě nelze dojít k vyhnutí nákladních vozidel.

Schváleno:   PRO:           5 hlasů

                  PROTI:        0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad2/  Zastupitelé projednali vyjádření ke stavbě Střítež – zahradnictví – kNN. Jedná se o nové  vedení NN na připojení parcely č .219/8 a navýšení odběru na parc. č. st. 57 a 271/1 v k. ú Střítež u Volyně. Zastupitelé s touto stavbou souhlasí a navrhují položení kabelu na VO.

Schváleno: PRO:            5 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 2/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad4/  Zastupitelé projednali ceny přívěsu, které předložil p. Trojan Vladimír. Od firmy Vezeko za 108 000 Kč,firma Humbaur za 125 093 Kč,firma Autovia za 95 900 Kč,uvedené ceny jsou bez dph.Zastupitelé vybrali nejnižší nabídku firmy Autovia.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:         Božková Radka      .................................

Zapsal:           Vladimír Kopenec   .................................

 

V Neuslužicích  dne  21.5.2015                

Ověřovatelé:    Helena Filousová .................................

                      Vladimír Trojan .................................

Zápis č. 4/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 7.5.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ, KOPENEC, BOŽKA, FILOUSOVÁ, FOUNĚ, Ing. ŠTOURAL, TROJAN

Omluven:

Hosté: pí.Hroudová,p.Hrouda, Ing. Ondřich,p.Hlávka

 

Program:

 

                1/ Průjezdnost obecní cesty k.ú. Litochovice p.č.769/3

                2/ Kácení stromů na pronajatém pozemku k.ú. Střítež u Volyně p.č. 224/1

                3/ Přijetí dotace- cesty

                4/ Rozpočtová změna č.1

                5/ Projednání přívěsu za traktor

                6/ Mzdy zastupitelů obce

                7/ Obecně závazná vyhláška obce Litochovice- odpady

 

 

 

Ad1/  Zastupitelé projednali průjezdnost obecní cesty k.ú. Litochovice p.č. 769/3 s majitelem přilehlé nemovitosti č.p.30. Tato cesta bude zprůjezdněna po celé své délce.

Obec nechá celou cestu p.č. 769/3 zaměřit.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad2/  Zastupitelé projednali nedovolené kácení stromů na pronajatém pozemku k.ú Střítež u Volyně p.č. 224/1. Zástupci rybářského spolku  vysvětlili situaci, která vznikla z nedovoleného kácení dřevin z důvodu hustého porostu okřehku na vodní hladině, aby došlo k prosvětlení vodní plochy. Z tohoto kácení nebyl žádný finanční zisk. Pronájemce se omluvil a další úpravy bude hlásit předem pronajímateli.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/  Zastupitelé projednali přijetí dotace od MMR na dotaci „Obnova MK v obci Litochovice po přívalových deštích v roce 2013“. Zastupitelé tuto dotaci přijímají.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Ad4/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 1/2015. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad5/  Zastupitelé projednali nákup přívěsu za traktor, který by se využil při VPP a pro obecní účely. Zjištění ceny přívěsu zastupitelé určili p. Trojana Vladimíra.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů    

     

Ad6/ Zastupitelé projednali zvýšení platů o 3,5% pro neuvolněné zastupitele. Zastupitelé souhlasí.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad7/  Zastupitelé projednali Obecně závaznou vyhlášku obce Litochovice č.1/2015-shromažďování a dělení  odpadů a schvalují ji.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:           Božková Radka         .................................

Zapsal:              Vladimír Kopenec     .................................

 

V Neuslužicích  dne  7.5.2015                

Ověřovatelé:       Helena Filousová .................................

                         Václav Founě     .................................

Zápis č. 3/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 31.3.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  KOPENEC, BOŽKA, FILOUSOVÁ, FOUNĚ,

Omluven: Ing. ŠTOURAL, TROJAN

 

Program:

1/ Přijmutí pracovníků na veřejně prospěšné práce

Ad1/  Zastupitelé projednali nástup na VPP pana Ivana Nedelkova a slečny Adély Jirkalové  podle právních předpisů a dodržení lhůt od 1.4.2015 do 31.10.2015.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů 

 

Starosta:           Božková Radka        .................................

Zapsal:              Vladimír Kopenec    .................................

 

V Neuslužicích  dne  31.3.2015                

Ověřovatelé:      Helena Filousová .................................

                      Václav Founě       .................................

Zápis č. 2/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 20.2.2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

 

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC, BOŽKA, FILOUSOVÁ, TROJAN,

Omluven: Ing. ŠTOURAL,FOUNĚ

 

Program:

1/ Podání dotací pro SDH Litochovice

 

Ad1/  Zastupitelé projednali podání žádosti na dotace pro SDH Litochovice.

Jedná se o dotaci na: vrata, zásahové oblečení.

Dotace by byla ve výši 70%, s podílem 30% se bude podílet obec z prostředků předešlých let. Zastupitelé schválili podání žádostí.

Schváleno: PRO:            5 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:    Božková Radka         .................................

Zapsal:      Vladimír Kopenec      .................................

 

V Neuslužicích  dne  20.2.2015                

Ověřovatelé:    Helena Filousová .................................

                      Vladimír Trojan .................................

Zápis č. 1/2015 z jednání obecního zastupitelstva dne 30.1. 2015 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

 

Přítomni: BOŽKOVÁ,  BOŽKA,  FILOUSOVÁ, Ing.ŠTOURAL,         FOUNĚ,TROJAN         

Omluven:  KOPENEC

 

Program:

1/ Zpráva z provedené inventarizace

2/ Seznámení s dluhy vůči Obci Litochovice

3/ Nájemní smlouva na pronájem pozemku p. č. 224/1 v k. ú. Střítež

4/ Pozemek 465/5 k.ú. Neuslužice

5/ Vlajka pro Tibet

 

Ad1/ Zastupitelé byly seznámeni s předloženou zprávou inventarizační komise a souhlasí s jejím obsahem. 

Schváleno: PRO:            6 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad7/ Starostka obce seznámila zastupitele s dlužníky vůči obci. Seznam dlužníků je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelé berou na vědomí.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali pronájem  pozemku p. č.  224/1 v k. ú. Střítež  o výměře 12 717 m2. Po celkové diskusi schválili zastupitelé výše uvedený pozemek pronajmout Občanskému sdružení Rybářský spolek Střítež a uzavřít s Rybářským spolkem nájemní smlouvu.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

                        

Ad 4/ Zastupitelé projednali žádost o vyjádření od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemku 465/5 o výměře 25m2, ostatní plocha v k.ú. Neuslužice u Volyně. Zastupitelé se dohodli podat žádost o odkoupení pozemku.

Schváleno:  PRO:             6 hlasů

                 PROTI:          0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 5/ Zastupitele projednali žádost o připojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, žádost zamítli.

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

                        

Starosta:           Božková Radka         .................................

Zapsal:             Ing.Václav Štoural     .................................

 

V Neuslužicích dne  30.1. 2015                

Ověřovatelé:   Vladimír Trojan  .................................

                    Václav Founě      .................................

Zápis č. 16/2014  z jednání obecního zastupitelstva dne 31. 12. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  BOŽKA, FILOUSOVÁ, Ing.ŠTOURAL, FOUNĚ,TROJAN       

 

Program:

1/ Projednání fyzické inventury

2/ Zápis kontrolního a finančního výboru

3/ Rozpočtové opatření č.11/2014

4/ Smluvní podmínky

 

Ad1/ Zastupitelé projednali zápis inventarizační komise a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého majetku IČ 20031046 regál 2 ks k datu 31.12.2014.

Schváleno: PRO:            7 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelé se seznámili se zápisy kontrolního a finančního výboru. Tyto zápisy berou na vědomí.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 3/  Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 11/2014 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili dodržování smluvních podmínek o úhradě částky při prodeji nebo koupi.

Schváleno: PRO:            7 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:           Božková Radka        .................................

Zapsal:             Vladimír Kopenec     .................................

 

V Neuslužicích dne  31.12. 2014               

Ověřovatelé:      Helena Filousová       .................................

                        Vladimír Trojan        .................................

Zápis č. 15/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 22.12.2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  BOŽKA, KOPENEC, FILOUSOVÁ, Ing.ŠTOURAL, FOUNĚ,TROJAN          

Omluven:

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2015

2/ Aktualizace POV na roky 2015-2018

3/ Odměny

4/ Projednání fyzické inventury

 

Ad 1/ Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015. Rozpočet byl schválen přebytkový: příjmy 3 717 800,- Kč a výdaje 3 388 091,- Kč. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno: PRO:       7 hlasů

                PROTI:    0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 2/ /  Zastupitelé schválili aktualizovaný plán Programu obnovy vesnice pro roky 2015-2018. Plán je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:   PRO:          7 hlasů

                  PROTI:        0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili návrh odměn za práci pro Obec Litochovice za rok 2014. Návrh odměn je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 4/Zastupitelé projednali zápis inventarizační komise a souhlasí s vyřazením drobného

dlouhodobého majetku IČ 20031046 regál 2 ks k datu 31.12.2014.

Schváleno:   PRO :               7 hlasů

                       PROTI :         0 hlasů

                       ZDRŽEL SE :  0 hlasů

 

Starosta:           Božková Radka         .................................

Zapsal:              Kopenec Vladimír     .................................

 

V Neuslužicích dne 22.12. 2014              

 

Ověřovatelé:  Filousová Helena       .................................

                    Ing.Štoural Václav    .................................

Zápis č. 14/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 15.12.2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  BOŽKA, KOPENEC, FILOUSOVÁ, Ing.ŠTOURAL,            

Omluven: FOUNĚ,TROJAN

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č.10

2/ Inventurní komise

3/ Žádost Okresního soudu ve Strakonicích o určení přísedícího Okresního soudu na nové    čtyřleté období

4/ Žádost o pronájem pozemku

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 10. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno: PRO:           5 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad 2/  Do inventarizační komise byli jmenováni starostkou jako předseda: Ing. Václav Štoural, členové: Helena Filousová, Martin Božka, Pavel Nový a na dokladovou inventarizaci pí. Smetkovou. Dále byl stanoven inventarizační plán dle přílohy.  

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                  PROTI:       0 hlasů

                  ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

Ad 3/ Členové  zastupitelstva schválili paní ing.Hanu Harantovou jako přísedící Okresního soudu ve Strakonicích pro další čtyřleté období.

Schváleno:  PRO:          5 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

                      

Ad 4/ Zastupitelé projednali žádost Občanského sdružení Rybářský spolek Střítež na pronájem pozemku p. č. 224/1 v k. ú. Střítež. Po celkovém projednání bylo schváleno zveřejnit výše uvedený pozemek  na úřední desce.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:      Božková Radka         .................................

Zapsal:         Kopenec Vladimír    .................................

 

V Neuslužicích dne 15.12. 2014              

 

Ověřovatelé:  Filousová Helena   .................................

                    Ing.Štoural Václav   .................................                                  

Zápis č. 13/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 4.12.2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  BOŽKA, KOPENEC, FILOUSOVÁ, Ing.ŠTOURAL, TROJAN          

Omluven: FOUNĚ

 

Program:

1/ Návrh rozpočtu na rok 2015

2/ Pověření místostarosty k nakládání s účtem obce

3/ Příspěvek pro MŠ Čepřovice na vánoční besídku

4/ Kulturní akce na rok 2015

5/ Smlouva SFŽP ČR

 

Ad 1/ Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2015. Schválený návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 2/ Zastupitelstvo projednalo návrh na pověření místostarosty Obce Litochovice Vladimíra Kopence k samostatnému nakládání s účtem obce č. 25521-291/0100.  Po diskusi bylo schváleno pověření místostarosty k nakládání s účtem obce.

Schváleno: PRO:            6 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 3/ Zastupitelé schválili finanční dar na vánoční besídku pro MŠ Čepřovice ve výši 5 000,- Kč

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

  

Ad 4/ Zastupitelé projednali pořádání kulturních akci v roce 2015: 

Obecní ples, Masopustní průvod, Dětské maškarní, MDŽ, Dětský den, Mikulášská nadílka

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad 5/ Zastupitelé projednali a schválili uzavřít Smlouvu č.14225396 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Smlouva je součástí tohoto zápisu

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:        Božková Radka         .................................

Zapsal:           Kopenec Vladimír     .................................

V Neuslužicích dne  4.12. 2014              

Ověřovatelé:  Trojan Vladimír        .................................

                   Ing.Štoural Václav     .................................                                     

Zápis č.12/2014

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Litochovice,

konaného dne 7.11.2014, od 18:00 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Litochovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadní starostkou obce Radkou Božkovou  („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 27.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Litochovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.10.2014. do 31.10.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Litochovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Božku a Vladimíra Trojana a zapisovatelem Vladimíra Kopence. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice určuje ověřovateli zápisu Martina Božku a Vladimíra Trojana a zapisovatelem Vladimíra Kopence.

Výsledek hlasování: Pro   7,    Proti    0,    Zdrželi se   0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

I) Volba starosty a místostarosty

• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

• volba starosty

• volba místostarosty

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

• volba předsedy finančního výboru

• volba předsedy kontrolního výboru

• volba členů finančního výboru

• volba členů kontrolního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro    7,    Proti 0,    Zdrželi se  0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Bod I - volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro  7,   Proti    0,    Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněný ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 6,   Proti 0,    Zdrželi se  1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. Člen zastupitelstva nepodal návrh na tajné hlasování, a hlasování bude veřejné. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování: Pro 7,   Proti 0,   Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Byly podány následující návrhy: Členové zastupitelstva navrhli zvolit do funkce starosty Radku Božkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice volí starostkou Radku Božkovou.

Výsledek hlasování: Pro  5,   Proti 0,     Zdrželi se   2

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Byl podán následující návrh: Členové zastupitelstva navrhli Ing. Václava Štourala

zvolit do funkce místostarosty. Ing. Václav Štoural se vzdal práva místostarosty a byl navržen nový,

Vladimír Kopenec. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice volí místostarostou Vladimíra Kopence.

Výsledek hlasování: Pro   6,    Proti  0,   Zdrželi se 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro  7,   Proti 0,    Zdrželi se   0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán následující návrh: Členové zastupitelstva navrhli zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing.Václava Štourala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice volí předsedou finančního výboru Ing.Václava Štourala.

Výsledek hlasování: Pro 6,  Proti 0,  Zdrželi se 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán následující návrh: Členové zastupitelstva navrhli zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Martina Božku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice volí předsedou kontrolního výboru Martina Božku.

Výsledek hlasování: Pro 6,   Proti 0,   Zdrželi se 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Členové zastupitelstva navrhli zvolit členy kontrolního výboru Helenu Filousovou, Václava Founě, Vladimíra Trojana.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice volí členy finančního výboru Helenu Filousovou a Vladimíra Trojana.

Výsledek hlasování: Pro  7,   Proti  0,     Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice volí členy kontrolního výboru Václava Founě a Vladimíra Trojana.

Výsledek hlasování: Pro  7,   Proti  0,    Zdrželi se  0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněného starosty a  neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 460,-Kč, a to ode dne 7.11.2014. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Výsledek hlasování: Pro  7,    Proti  0,      Zdrželi se  0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 18 803,-Kč měsíčně. Starosta byl zvolen jako uvolněný, ale výše mzdy bude ve výši neuvolněného 18 803,-Kč.   Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

Výsledek hlasování: Pro    6,   Proti   0,     Zdrželi se  1

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 421,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro   6,   Proti   0,    Zdrželi se    1

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

Doplnění v případě, že obec hodlá poskytovat odměny i za výkon funkce předsedy výboru a člena výboru: Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši 1 060,- Kč a 750,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 060,- Kč měsíčně a člena výboru ve výši 750,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.

Výsledek hlasování: Pro   7,    Proti   0,    Zdrželi se    0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva Ing.Václavu Štouralovi a Martinu Božkovi, který současně vykonává funkci člena rady obce a předsedy výboru nebo komise, bude odměna poskytována ve výši 1 520,-Kč (výše nesmí přesáhnout součet horní hranice odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva a předsedy výboru zastupitelstva, které jsou dány nařízením č. 37/2003 Sb.).

Výsledek hlasování: Pro   7,    Proti   0,    Zdrželi se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva 460,-Kč, který je současně členem komise rady obce, bude odměna poskytována ve výši 750,- Kč. (výše nesmí přesáhnout součet horní hranice odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva, které jsou dány nařízením č. 37/2003 Sb.).

Výsledek hlasování: Pro   7,    Proti    0,     Zdrželi se  0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

 

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva lze stanovit také jedním souhrnným usnesením, které vzejde jako výsledný návrh na základě úplného projednání daného bodu programu:

Návrh usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí uvolněného starosty a neuvolněných členů zastupitelstva takto:

místostarosta  11 421,- Kč,

člen rady    460,- Kč,

předseda výboru nebo komise 1 060,- Kč,

člen výboru nebo komise 750,- Kč,

člen zastupitelstva bez dalších funkcí  460,- Kč.

2) Zastupitelstvo obce Litochovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (z dále uvedeného výčtu: předseda výboru a člen zastupitelstva) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1).

3) Zastupitelstvo obce Litochovice a v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Výsledek hlasování: Pro    7,   Proti   0,    Zdrželi se  0

Usnesení č.19 bylo  schváleno.

 

Bod IV - Diskuse

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hodin.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7.11.2014

 

Zapisovatel: Vladimír Kopenec

 

Ověřovatelé: Martin Božka    7.11.2014 ..........................................

 

                   Vladimír Trojan 7.11.2014 ...........................................

 

 

Starosta:    Radka Božková   7.11.2014 ..........................................       

 

Razítko obce:

Zápis č. 11/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 9.10.2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,   ŘEZNÍK,  BOŽKA, KOPENECHROUDOVÁ        

Omluven: ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

 

Program:

1/ Rozpočtová změna č.8

2/ Odstoupení  velitele SDH Litochovice pana F. Zdichynce

3/ Jmenování nového velitele SDH Litochovice pana P. Schimu  

4/ Výběr zhotovitele na akci „Hydrogeologický průzkum – provedení vrtu S-3 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod“

5/ Uvolnění finančních prostředků na přestavbu hasičské zbrojnice

6/ Rozpočtová změna č.9

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 8. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Berou na vědomí.

Schváleno:   PRO:            5 hlasů

                   PROTI:        0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali žádost pana Františka Zdichynce, bytem Střítež 24, na odstoupení z funkce velitele jednotky SDH Litochovice, kterou vzali na vědomí. 

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 3/ Zastupitelé schválili jmenovat  pana Petra Schimu, bytem Litochovice 46, do funkce velitele jednotky SDH Litochovice.

Schváleno:    PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili výběr zhotovitele na akci „Hydrogeologický průzkum – provedení vrtu S-3 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod“, firmu Baugeo,s.r.o, sídlem Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy.  Zastupitelé ukládají uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.

Schváleno:    PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 5/ Zastupitelé projednali a schválili uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce,

na financování rekonstrukce a přístavbu hasičské zbrojnice ve výši 600.000,- Kč z prostředků minulých let.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 6/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 9. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. Berou na vědomí.

Schváleno: PRO:            5 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:     Božková Radka        .................................

Zapsal:        Řezník Jiří              .................................

 

V Neuslužicích dne  9.10. 2014              

Ověřovatelé:   Eva Hroudová       .................................

                     Martin Božka       .................................

Zápis č. 10/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 8.9.2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ, ŘEZNÍK, BOŽKA, ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH, HROUDOVÁ 

Omluven: KOPENEC

 

Program:

1/Žádost o koupi pozemku

2/Žádost o výběrové řízení

3/Rozpočtová změna č.7

4/Vnitřní směrnice 1/2014

5/Vnitřní směrnice 2/2014

6/Zápis kontrolního a finančního výboru

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali žádost o koupi části pozemku k.ú. Střítež u Volyně č.p. 56/1. Zastupitelé prodej nechválili a usnesli se na prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali podání veřejné zakázky na průzkumný vrt pro veřejný vodovod v obci Litochovice, v zastoupení Advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Tögel, advokát, se sídlem Praha 5, 150 00 Ostrovského 253/3.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 7. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Zasupitelé berou na vědomí.

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili Vnitřní směrnici č.1/2014 o oceňování pozemků při prodeji nebo směně. Schválená směrnice je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 5/ Zastupitelé projednali a schválili Vnitřní směrnici č.2/2014 o schvalování účetní závěrky. Schválená směrnice je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad6/ Zastupitelé se seznámili se zápisy kontrolního a finančního výboru. Tyto zápisy berou na vědomí.

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Starosta:   Božková Radka    .................................

Zapsal:      Řezník Jiří          .................................

 

V Neuslužicích dne  8.9. 2014              

Ověřovatelé:     Eva Hroudová        .................................

                       Martin Božka        .................................

Zápis č. 9/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 15.8.2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK,  BOŽKA,  ZDICHYNEC.            

Omluven: ING. ONDŘICH, Hroudová 

 

Program:

1/ Rozpočtová změna č. 6

2/ Výběrové řízení na zhotovitele na obnovu místních komunikací v obci Litochovice po přívalových deštích v roce 2013.

3/ Příkazní smlouva

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 6. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. Berou na vědomí.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili výběrové řízení na zhotovitele na obnovu místních komunikací v obci Litochovice po přívalových deštích v roce 2013.

Po posouzení nabídek a cen byla vybrána firma VKB stavby s.r.o., sídlem Buk 51, 383 01 Prachatice s nejnižší cenovou nabídkou.

Přehled nabídkových cen je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít Příkazní smlouvu mezi Obcí Litochovice a JUDr. Vladimírem Togelem, advokátem z Prahy 5, Ostrovského 253/3.

Jedná se o komplexní provedení k veřejné zakázce ,,Hydrogeologický průzkum – provedení vrtu S3 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod.

Schváleno  PRO:            5 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:       Božková Radka         .................................

Zapsal:          Řezník Jiří               .................................

 

V Neuslužicích dne  15. 8. 2014              

 

Ověřovatelé:    Vladimír Kopenec     .................................

                     Martin Božka            .................................

Zápis č. 8/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 25.7. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK,  BOŽKA,  ZDICHYNEC.                              

Omluven: ING. ONDŘICH, Hroudová 

 

Program:

1/ Rozpočtová změna č. 5

2/ Obnova místních komunikací

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 5. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:   PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili podání  žádosti na obnovu  majetku pod názvem ,, Obnova místních komunikací v obci Litochovice po přívalové povodni  2013“ na parc.č.1124 k.ú. Střítež u Volyně a  na parc.č.612 k.ú. Neuslužice u Volyně, která byla poškozena živelnou pohromou v roce 2013 .

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:        Božková Radka         .................................

Zapsal:           Řezník Jiří              .................................

V Neuslužicích dne  25. 7. 2014              

Ověřovatelé:  Vladimír Kopenec        .................................

                   František Zdichynec    .................................

Zápis č. 7/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 20.6. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK,  BOŽKA,  ZDICHYNEC.                              

Omluven: ING. ONDŘICH, Hroudová 

 

Program:

1/ Závěrečný účet

2/ Účetní uzávěrka

3/ Záměr pronájmu

4/ Rozpočtová změna č. 4

5/Žádost o pracovníka na VPP

 

Ad 1/ Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2013 a uzavírá celoroční hospodaření za rok 2013 bez výhrad. Závěrečný účet a zpráva o výsledku za rok 2013 byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě od 13.5.2014. do 10.6.2014.       

Zastupitelé tento návrh schválili. 

Schváleno: PRO:           5 hlasů

                PROTI:        0 hlas

               ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 2/ Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2013.

Hospodářský výsledek  908 921,33 Kč schváleno dle výkaz zisků a ztráty dle výkazu Rozvaha

                - aktiva 7 121 219,91 Kč ,

                -pasiva  5 311 410,38 Kč.

Tato účetní závěrka byla obcí sestavena a zastupitelstvem obce Litochovice schválena dne 20.6.2014.

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                 PROTI:        0 hlas

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali záměr pronájmu pozemku č. 757/1, k.ú. Litochovice. Jedná se o část pozemku před prodejnou – č.p. 11. Jedná se o pronájem na dobu 5 let.

Zastupitelé na závěr tento pronájem schválili.

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                PROTI:         0 hlas

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 4.

Schváleno: PRO:           5 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

               ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 5/ Zastupitelé projednali a schválili podat žádost na Úřad práce Strakonice na 1 pracovní místo na VPP. Do vyřešení této žádosti se zastupitelé rozhodli přijmout p. Trojana na úvazek  ,,Dohoda o provedené práci“

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:      Božková Radka         .................................

Zapsal:         Řezník Jiří               .................................

V Neuslužicích dne  20. 6. 2014              

Ověřovatelé:   Vladimír Kopenec      .................................

                    František Zdichynec  .................................

Zápis č. 6/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 27.5. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 19,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK,  BOŽKA,  HROUDOVÁ,  ING. ONDŘICH,  ZDICHYNEC.                          

Omluven: ING. ONDŘICH,            

 

Program:

1/ Těžba dřeva

2/ Výběrové řízení – obnova odvodu dešťových vod po povodni v obci Střítež a Neuslužice

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili výchovnou těžbu dřeva (prořezávku) v k. ú. Střítež  a obnovní těžbu dřeva na pozemcích v k. ú. Litochovice. Mapa pozemků je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:   PRO:           6 hlasů

                  PROTI:        0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili výběr zhotovitele na akci „Obnova odvodu dešťových vod po povodni 2013“ firmu VKB stavby s. r. o., se sídlem Buk 51, 383 01 Prachatice

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:           Božková Radka         .................................

Zapsal:              Řezník Jiří              .................................

V Neuslužicích dne  27.5.2014              

Ověřovatelé:   Vladimír Kopenec    ..................................

                         Eva Hroudová      .................................

Zápis č. 5/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 2.5. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 19,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK,  BOŽKA,  ZDICHYNEC.                         

Omluven: HROUDOVÁ, ING. ONDŘICH          

 

Program:

1/ Rozpočtová změna č.3

2/ Smlouva EKO-KOM

3/ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

4/ Dodatek smlouvy

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 3. V příjmech 19.000,- Kč a ve výdajích 102 000,- Kč. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno: PRO:            5 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Ad2/ Zastupitelé projednali a schválily uzavření smlouvy fa. EKO-KOM „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ včetně „Dodatku č.1“, ze kterého pověřuje plněním některých povinností společnost Městský úřad Volyně.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili úpravu postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, byla schválena Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Schválená směrnice je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno: PRO:            5 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad4/ Zastupitelé projednali dodatek smlouvy s firmou Jan Kalčík navýšení ceny zakázky o 10,- Kč než bylo uvedeno v rozpočtu nákladů.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:          Božková Radka      .................................

Zapsal:             Řezník Jiří           .................................

 

V Neuslužicích dne  2.5.2014              

Ověřovatelé:   Martin Božka          .................................

                    František Zdichynec.................................

Zápis č. 4/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 28.4. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 19,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK,  BOŽKA,  ING. ONDŘICH,  ZDICHYNEC.            

Omluven: HROUDOVÁ
                 

Program:

1/ Směna pozemku

2/ Místní komunikace p.č. 1124, k.ú. Střítež u Volyně

3/ Místní komunikace p.č. 612, k.ú. Neuslužice u Volyně

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili směnu pozemku v k.ú. Střítež, směnu části pozemku 1107/6 o výměře cca 72  m2   v k.ú. Střítež u Volyně za část pozemku st.16 o výměře cca 41 mv k.ú. Střítež u Volyně Ing. Pavlu Ondřichovi, jakožto jedinému zájemci. Cena za rozdílové metry činí 25,- Kč/m2. Celková cena  bude 775,-Kč. 

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlas

                 ZDRŽEL SE:   1 hlasů           

 

Ad2/ Zastupitelé projednali a schválili podání  žádosti na obnovu  majetku pod názvem ,, Obnova MK na p.č. 1124 v osadě Střítež, k.ú. Střítež u Volyně po přívalovém“ dešti , která byla poškozena živelnou pohromou v roce 2013 .

Schváleno: PRO:            6 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili podání  žádosti na obnovu  majetku pod názvem ,, Obnova MK na Uran p.č. 612, k.ú. Neuslužice u Volyně po přívalovém dešti “, která byla poškozena živelnou pohromou v roce 2013 .

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:           Božková Radka         .................................

Zapsal:              Řezník Jiří              .................................

V Neuslužicích dne  28.4.2014              

Ověřovatelé:     Martin Božka          .................................

                       František Zdichynec .................................

Zápis č. 3/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 4.4. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK,  BOŽKA,  ING. ONDŘICH,  ZDICHYNEC.            

Omluven: HROUDOVÁ                  

 

Program:

1/ Směna pozemku

2/ Rozpočtové opatření č.2/2014

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili směnu pozemku v k.ú. Střítež, směnu části pozemku 1107/6 o výměře cca 72  m2   v k.ú. Střítež u Volyně za část pozemku st.16 o výměře cca 41 mv k.ú. Střítež u Volyně

Schváleno:   PRO:           5 hlasů

                  PROTI:        0 hlas

                  ZDRŽEL SE:  1 hlasů          

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 2/2014. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno: PRO:          6 hlasů

                PROTI:       0 hlasy

               ZDRŽEL SE:  0 hlasů          

 

Starosta:     Božková Radka     .................................

Zapsal:        Řezník Jiří          .................................

 

Ve Stříteži dne 4.4.2014                

Ověřovatelé:    Martin Božka           .................................

                     František Zdichynec .................................

Zápis č. 2/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 9.3. 2014 konaného v KD Střítež od 19,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA,  HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

Omluven:        ING. ONDŘICH

 

Program:

1/ Koupě hasičského vozu

2/ Zřizovací listina SDH Litochovice

3/ Rozpočtové opatření č. 1/2014

4/ Protokol o kontrole

5/ Žádost o dotaci na průzkumný vrt

6/ Podání dotací pro SDH Litochovice

7/ Rozpočtový výhled

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili koupi hasičského vozu typu Karosa CAS K 25-L 101 za cenu 750.000,- Kč od pana Jana Slabého, bytem B. Němcové 289, Jirny.

Schváleno:   PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         1 hlas

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili aktualizaci zřizovací listiny SDH Litochovice.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 1/2014.  Příjmy i výdaje          se zvyšují  o částku 53.313,- Kč. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:           6 hlasů

                 PROTI:        0 hlasy

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad 4/ Zastupitelé vzali na vědomí protokol o kontrole plnění povinností nemocenského  a důchodového pojištění při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Schváleno:  PRO:           6 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad 5/  Zastupitelé projednali a schválili podání žádosti o dotaci na průzkumný vrt v obci Litochovice.

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad6/  Zastupitelé projednali podání žádosti na dotace pro SDH Litochovice.

Jedná se o dotaci na: vrata, plovoucí čerpadlo, zásahové oblečení, zásahové přilby, automobil cisternový. Dotace by byla ve výši 70%, s podílem 30% se bude podílet obec z prostředků předešlých let.

Zastupitelé schválili podání žádostí.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad7/ Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2016 – 2018.  Rozpočtový výhled je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů          

 

Starosta:        Božková Radka      .................................

Zapsal:           Řezník Jiří            .................................

 

Ve Stříteži dne  9.3.2014                

Ověřovatelé:   Martin Božka      .................................

                    Eva Hroudová       .................................

Zápis č. 1/2014 z jednání obecního zastupitelstva dne 28.2. 2014 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA,  HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH,

 

Program:

1/ Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

2/ Úprava vody  v Litochovicích

3/ Hasičský vůz

4/ Prodej palivového dřeva

5/ Pořízení nového kopírovacího stroje

6/ Zpráva z provedené inventarizace

7/ Seznámení s dluhy vůči Obci Litochovice

 

Ad 1/ Zastupitelé projednali a schválili návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místních poplatcích, která nabývá účinnosti dne 16.3.2014.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili realizaci technologie iontové výměny za částku 77 700,- Kč bez DPH. Iontová výměna bude provedena na úpravně vody v Litochovicích, z důvodu snižování obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali a schválili  hodnotící komisi pro výběr hasičského vozu v tomto složení:

 • Petr Schima
 • Martin Božka
 • Jiří Poisl
 • František Zdichynec ml.
 • Václav Jungwirt st.

náhradník:

 • Jiří Řezník

 

Schváleno:  PRO:           5 hlasů

                 PROTI:        2 hlasy

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili záměr prodeje palivového dřeva uloženého na hřišti v Neuslužicích. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

 Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Ad 5/  Zastupitelé projednali a schválili pořízení repasovaného kopírovacího stroje od firmy Zdeněk Misar - Copirax, Pražská třída 691/11, Hradec Králové.

Cena 21 000,- Kč.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad6/ Zastupitelé byly seznámeni s předloženou zprávou inventarizační komise a souhlasí s jejím obsahem. 

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad7/ Starostka obce seznámila zastupitele s dlužníky vůči obci.Seznam dlužníků je nedílnou součástí zápisu.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Starosta:        Božková Radka       .................................

Zapsal:           Řezník Jiří            .................................

 

V Neuslužicích dne  28.2. 2014                

Ověřovatelé:    Ing. Pavel Ondřich   .................................

                      František Zdichynec.................................

Zápis č. 15/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 31. 12. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA,  HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH,

 

Program:

1/ Schválení odměn za rok 2013

2/ Projednání fyzické inventury

3/ Zápis kontrolního a finančního výboru

4/ Pronájem pohostinství Střítež

5/ Pronájem garáže čp. 46 ve Stříteži

6/ Rozpočtové opatření č.12/2013

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili návrh odměn za práci pro Obec Litochovice za rok 2013. Návrh odměn je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad2/ Zastupitelé projednali zápis inventarizační komise a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého majetku IČ 20031046 regál 1 ks k datu 31.12.2013.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/ Zastupitelé se seznámili se zápisy kontrolního a finančního výboru. Tyto zápisy berou na vědomí.

Schváleno:   PRO:            7hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali a schválili uzavřít smlouvu na pronájem pohostinství ve Stříteži s paní Marií Zdichyncovou, bytem Střítež čp. 24.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad 5/  Zastupitelé projednali a schválili uzavřít smlouvu na pronájem garáže čp. 46 ve Stříteži s firmou ČSAD STTRANS, a.  s., U nádraží 984, Strakonice.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad 6/  Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 12/2013 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Starosta:           Božková Radka    .................................

Zapsal:              Řezník Jiří          .................................

 

V Neuslužicích dne  31.12. 2013                

Ověřovatelé:   Eva Hroudová       .................................

                     Vladimír Kopenec .................................

Zápis č. 14/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 17. 12. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 19,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, KOPENEC, ŘEZNÍK, BOŽKA, HROUDOVÁ,  ING. ONDŘICH,  ZDICHYNEC

               

Program:

1/  Rozpočtové opatření č. 11/2013

2/  Rozpočet pro rok 2014

3/ OZV o místních poplatcích

4/ OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5/Záměr pronájmu pohostinství ve Stříteži

6/ Záměr pronájmu garáže ve Stříteži

7/ Inventurní komise

8/ Svoz komunálního odpadu pro rok 2014

9/ Žádost na obnovu majetku poškozeného po povodni 2013

 

ad 1/

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 11/2013.  Příjmy i výdaje se zvyšují  na částku 3.073328,30. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

ad 2/ 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014. Rozpočet byl schválen vyrovnaný: příjmy 3 487 080,- Kč a výdaje 3 487 080,- Kč. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

ad 3/ Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku 1/2013 o obecních poplatcích

Schváleno: PRO:            7 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

ad 4/ Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů 

        

ad 5/ Zastupitelé projednali a schválili záměr pronájmu pohostinství ve Stříteži. Záměr bude vyvěšen.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

ad 6/ 

Zastupitelé projednali a schválili záměr pronájmu garáže čp. 46 ve Stříteži. Záměr bude vyvěšen.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

ad 7/  Do inventarizační komise byli jmenováni starostkou jako předseda: František Zdichynec, členové: Vladimír Kopenec, Martin Božka a na dokladovou inventarizaci pí. Vávrovou. Dále byl stanoven inventarizační plán dle přílohy.  

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

ad 8/ Zastupitelé projednali cenovou nabídku na svoz komunálního odpadu pro 2014 od firmy Rumpold 01 Vodňany a TS Volyně. Zastupitelé po projednání schválili uzavřít smlouvu na svoz odpadu s firmou TS Volyně.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

ad 9/ Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:          Božková Radka ................................

Zapsal:             Řezník Jiří          .................................

 

V Neuslužicích dne  17. 12. 2013              

Ověřovatelé:    Ing.  Pavel Ondřich .................................

                      František Zdichynec .................................

Zápis č. 13/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 29. 11. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, KOPENEC, ŘEZNÍK, BOŽKA, HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

Nepřítomni:   ING. ONDŘICH

 

Program:

1/  Prodej pozemku p. č. 224/16 v k. ú. Střítež

2/  Návrh rozpočtu pro rok 2014

3/ Změna OZV o místních poplatcích

4/ Příspěvek pro MŠ Čepřovice na vánoční besídku

 

ad 1/  Zastupitele projednali a schválili prodej pozemku p. č. 224/16 v k. ú. Střítež o výměře 1158 m2 panu Davidovi Boškovi, bytem Střítež 7, jako jedinému zájemci.

Schváleno: PRO:           6 hlasů

               PROTI:         0 hlasů

               ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

ad 2/  Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2014. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:          6 hlasů

                 PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

ad 3/ Zastupitelé berou na vědomí projednání předběžného návrhu Obecně závazné vyhlášky o obecních poplatcích

Schváleno: PRO:          6 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

               ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

ad 4/ Zastupitelé schválili finanční dar na vánoční besídku pro MŠ Čepřovice ve výši 5 000,- Kč

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Starosta:        Božková Radka     .................................

Zapsal:           Řezník Jiří           .................................

 

V Neuslužicích dne  29. 11. 2013              

 

Ověřovatelé:    Martin Božka    .................................

                     Eva Hroudová     .................................

Zápis č. 12/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 4. 11. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:     BOŽKOVÁ, KOPENEC, ŘEZNÍK, BOŽKA, HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

Nepřítomni:

 

Program:

1/  Hodnocení nabídek výběrového řízení

 

ad 1/  Zastupitele projednali doporučení hodnotící komise pro akci „ Obnova MK K Dobré vodě ve Stříteži “ a schvalují uzavřít smlouvu o dílo s firmou Reno Šumava a. s. Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČO 60071346 s cenovou nabídkou 798 872,- Kč včetně DPH.

Schváleno: PRO:         7 hlasů

                PROTI:      0 hlasů

               ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

Starosta:    Božková Radka   .................................

Zapsal:      Řezník Jiří          .................................

 

V Neuslužicích dne  4. 11. 2013              

Ověřovatelé:   Kopenec Vladimír     .................................

                    Zdichynec František .................................

Zápis č. 11/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 25. 10. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, KOPENEC, ŘEZNÍK, BOŽKA, HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

Nepřítomni:

 

Program:

1/ k. ú. Střítež u Volyně č. 224/16

2/ Rozpočtová změna č. 9/2013

3/ Dotace cesty  

4/ Dotace Mikroregion Vlachovo Březí

5/ Smlouva Státní fond životního prostředí ČR

6/Rozpočtová změna č.10/2013

 

ad 1/ Zastupitelé schválili záměr k odprodeji pozemku č. 224/16 k. ú. Střítež u Volyně o výměře 1158 m2, dle přiloženého geometrického plánu.

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

ad 2/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 9/2013. Ve výdajích 84.000,- Kč. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

ad 3/ Starostka seznámila zastupitele s přiznáním účelové neinvestiční dotace na odstranění škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 ve výši 679 000,00 Kč z Ministerstva dopravy. Jedná se o odstranění škod na komunikaci ze Stříteže směrem k Dobré vodě. Dotace je přiznána ve výši 85% uznatelných nákladů.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

ad 4/ Zastupitelé byli seznámeni s možností dodávky dětské skluzavky a schválili čerpání dotace z Mikroregionu Vlachovo Březí. Výše činní 62 666,-Kč.

Schváleno:  PRO:         7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

ad 5/Zastupitelé projednali Smlouvu č. 13153353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která byla podepsána zástupcem fondu v Praze dne 11.10.2013.  Jedná se o dotaci “Zateplení KD Střítež“. Zastupitelé schválili podepsání smlouvy dnes, tj. 25.10.2013 a dotaci přijímají.

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

ad 6/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 10/2013. V příjmech 291 123,- Kč a ve výdajích 291 123,- Kč. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

               ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Starosta:    Božková Radka  .................................

Zapsal:      Řezník Jiří        .................................

 

V Neuslužicích dne 25. 10. 2013              

Ověřovatelé:   František Zdichynec .................................

                    Eva Hroudová            .................................

Zápis č. 10/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 27.9. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:    BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ING. ONDŘICH, HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC
                        

Hosté:   František Vetíška
            Helena Rezková
            Jaroslav Rezek
            Daniel Pelíšek

Program:
1/ Jednání o pozemku č. 373/12 v k. ú. Litochovice
2/ Rozpočtová změna č. 8/2013
3/ SDH Litochovice – finance
4/ Pořízení cisterny – SDH Litochovice


Ad1/ Zastupitelstvo vyslechlo sdělení pana Františka Vetíšky týkající se pozemku č. 373/12 v k. ú. Litochovice. K dané věci se vyjádřili i manželé Rezkovi, kteří zmíněný pozemek vlastní na základě dědického řízení. Pan Vetíška navrhl paní Heleně Rezkové, aby za zmíněný pozemek zaplatila 30.000,- Kč. Paní Rezková tento návrh neakceptovala a navrhla směnu pozemku číslo 268/2 (přisloučená část cizí parcely) v k. ú. Litochovice
o velikosti cca 5 arů, který užívají za 5 arů pozemku č. 373/12 v k. ú. Litochovice. Pan Vetíška s tímto návrhem nesouhlasí.
 

Ad2/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 8/2013. Ve výdajích 33.000,- Kč. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů
                 PROTI:        0 hlasů
                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů    


Ad 3/ Zastupitelé schvalují uvolnit finanční prostředky z přebytků minulých let pro
SDH |Litochovice na opravu požární techniky ve výši 10.000,- Kč a na pracovní obleky 10.000,- Kč.

Schváleno:    PRO:            7 hlasů
                   PROTI:         0 hlasů
                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů    


Ad 4/ Zastupitelé projednali možnost zakoupení cisterny pro SDH Litochovice.

Zastupitelé  pověřili starostku k průzkumu prodejního trhu. Po zvážení  ceny, vybavení
a stáří, bude poté schválena případná koupě vozu.

Schváleno:  PRO:           6 hlasů
                 PROTI:        0 hlasů
                 ZDRŽEL SE:  1 hlas    Starosta:     Božková Radka    .................................
Zapsal:        Řezník Jiří          .................................

V Neuslužicích dne  27.9.2013               


Ověřovatelé:   František Zdichynec .................................
                       Eva Hroudová          .................................

Zápis č. 9/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 29.8. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:    BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ING. ONDŘICH, HROUDOVÁ

Omluven:    ZDICHYNEC

 

Program:

1/ Dodatek k rozpočtovému výhledu

2/ Rozpočtové opatření č. 7

3/ Pořízení nového účetního programu

4/ Přísedící u OS ve Strakonicích

5/ Uvolnění financí pro SDH Litochovice

 

Ad1/ Zastupitelstvo schvaluje dodatek k rozpočtovému výhledu pro roky 2013 – 2015.

Dodatek se týká výdajů z dotačního programu POV.  Tyto výdaje budou financovány z přebytků minulých let. Dodatek je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů          

 

Ad2/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 7/2013. V příjmech 30.000,- Kč a ve výdajích 572.500,- Kč. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

               ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali návrh účetní na zakoupení nového programu pro vedení účetnictví obce z důvodu, že dosavadní program již nevyhovuje. Cena tohoto programu činí 10.672 Kč.

Schváleno: PRO:          6 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali žádost Okresního soudu ve Strakonicích o návrh přísedícího u OS. Zastupitelé navrhují jako přísedícího pana Ing. Pavla Ondřicha, bytem Střítež 3 a ukládají toto oznámit OS.

Schváleno: PRO:            6 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 5/ Zastupitelé schvalují uvolnit finanční prostředky z přebytků minulých let pro SDH |Litochovice na opravu požární techniky ve výši 30.000,- Kč.

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Starosta:  Božková Radka     .................................

Zapsal:     Řezník Jiří          .................................

 

V Neuslužicích dne  29.8. 2013              

Ověřovatelé:  Martin Božka      .................................  

                   Vladimír Kopenec  ...............................

Zápis č. 8/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 31.7. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:     BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, Ing.Ondřich

Omluven:     ZDICHYNEC , HROUDOVÁ

 

Program:

1/ Zateplení kulturního domu  Střítež

2/ Okopání domu v Neuslužicích č.16

3/ Rozpočtové opatření č.6

 

Ad1/ Zastupitelstvo schválilo uvolnění financí na akci,, Zateplení kulturního domu Střítež“ z vlastních zdrojů ve výši 271 000,- Kč jako zdroj žadatele a na nezpůsobilé výdaje projektu 409 000,- Kč. Celkové financování akce je v přiložené tabulce, která je součástí tohoto zápisu.

Schváleno: PRO:           5 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů          

 

Ad2/ Zastupitelé projednali akci - okopání obecního domu v Neuslužicích č.p.16, schválena a uvolněná částka zastupitelstvem dne 21.6.2013 zápis č.7/2013 se navyšuje o 18 326,- Kč, kde po dohodě se zhotovitelem bylo dohodnuto olemování budovy zahradními obrubníky a provedení odvětrávací drenáže.

Schváleno: PRO:         5 hlasů

                PROTI:      0 hlasů

               ZDRŽEL SE: 0 hlasů          

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 6. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. V příjmech 215 000,- Kč a ve výdajích 465 000,- Kč.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Starosta:         Božková Radka     .................................

Zapsal:            Řezník Jiří           .................................

V Neuslužicích dne  31.7. 2013              

Ověřovatelé:    Ing. Pavel Ondřich   .................................

                      Vladimír Kopenec    .................................

Zápis č. 7/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 21.6. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  HROUDOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ZDICHYNEC

Omluven:        Ing.Ondřich

 

Program:

1/ Žádost o prodloužení pracovní doby na veřejně prospěšné práce

2/ Okopání domu v Neuslužicích č.p. 16

3/ Rozpočtové opatření č.5

 

Ad1/ Zastupitelé projednali prodloužení pracovní doby slečny Adély Jirkalové na VPP

a podají na Pracovní úřad ve Strakonicích žádost o schválení prodloužení pracovní doby z 4 hod. na 8 hod. a zvýšení částky financování. 

Schváleno: PRO:          6 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů          

 

Ad2/ Zastupitelé projednali okopání obecního domu v Neuslužicích č.p.16, v přízemním bytě manželů Filousových došlo ke zhoršení vlhkosti obvodových zdí. Obec Litochovice žádala v 12 měsíci 2012 o poskytnutí finanční dotace z POV a dosud nedostala žádné informace o poskytnutí této dotace. Z důvodu této velké vlhkosti v bytě se zastupitelé rozhodli uvolnit z vlastních zdrojů částku 250 000,- Kč.  

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů          

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 5. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. V příjmech par. 3113 215 000,- Kč a ve výdajích Kč 250 000,-.

Schváleno: PRO:          6 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů           

 

Starosta:     Božková Radka         .................................

Zapsal:        Řezník Jiří              .................................

V Neuslužicích dne  21.6. 2013              

Ověřovatelé:  Martin Božka         .................................

                   Vladimír Kopenec    .................................

Zápis č. 6/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 17. 5. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  HROUDOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA,  Ing. ONDŘICH , ZDICHYNEC

                    

Program:

1/ Závěrečný účet

2/ Přijmutí pracovníka na veřejně prospěšné práce

3/ Rozpočtová změna č. 3 /2013

4/ Výběrové řízení na akci „Zateplení kulturního domu Střítež – obce Litochovice“

5/ Rozpočtová změna č. 4 /2013

6/ Snížení nájmu – M. Trojan

7/ Nákup benzínové sekačky

8/ Účetní závěrka za rok 2012

9/ Integrovaná strategie území

10/Skartace dokumentů.

 

Ad1/ Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2012 a uzavírá celoroční hospodaření za rok 2012 bez výhrad. Závěrečný účet a zpráva o výsledku za rok 2012 byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě od 23.4.2012 do 10.5.2012.       

Zastupitelé tento návrh schválili. 

Schváleno: PRO:           7 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelé projednali nástup na VPP slečny Adély Jirkalové podle právních předpisů a dodržení lhůt od 9.5.2013 do  31.10.2013.  Slečna Jirkalová je přijata místo paní Kučerové, která z osobních důvodů na VPP nenastoupila.  

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů          

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 3/2013. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. V příjmech 161.680,- Kč a ve výdajích 161.680,- Kč.

 Schváleno: PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů         

 

Ad4/ Zastupitele projednali doporučení  hodnotící komise uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení kulturního domu Střítež“ s firmou Protom Strakonice s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ 43841252, která nabídla celkovou cenu 2.794 003,- Kč včetně DPH, a ukládá s jmenovanou firmou uzavřít smlouvu o dílo.

 Schváleno: PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad5/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 4/2013. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. V příjmech 23.000,- Kč a ve výdajích 23.000,- Kč.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů         

 

Ad6/ Zastupitelé projednali snížení nájmu pana Milana Trojana, bytem Střítež 29 z důvodu snížení metrů pronajatých bytových prostor. Zastupitelé schvalují snížení nájmu v poměrné částce za vrácené metry s platností od 17.5.2013.

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů         

 

Ad 7/Zastupitelé projednali nákup benzínové sekačky na trávu.  Zastupitelé pověřili výběrem sekačky pana V. Kopence do maximální výše 15.000,- Kč

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů         

 

Ad8/ Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2012.

Hospodářský výsledek 929 517,33 Kč schváleno dle výkaz zisků a ztráty dle výkazu Rozvaha

- aktiva 19 526 965,99 Kč ,

- pasiva 19 526 965,99 Kč.

Tato účetní závěrka byla obcí sestavena a zastupitelstvem obce Litochovice schválena dne 17.5.2013.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů         

 

Ad9/ zastupitelstvo obce Litochovice schvaluje zařazení správního území Litochovice do území působnosti integrované strategie území regionu CHANGE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP na období 2014 – 2020 realizované občanským sdružením  

CHANGE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP.

Schváleno: PRO:           7 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů         

 

Ad10/Zastupitelé byli seznámeni, že bude do konce roku 2013 provedena skartace dokumentů.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Starosta:  Božková Radka    .................................

Zapsal:     Řezník Jiří          .................................

 

V Neuslužicích dne  17.5. 2013              

Ověřovatelé:  Eva Hroudová        .................................

                    Vladimír Kopenec  .................................

Zápis č. 5/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 12. 4. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  HROUDOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ZDICHYNEC

Omluven:        Ing. ONDŘICH
                   

Program:

1/ Přijmutí pracovníků na veřejně prospěšné práce

2/ Renovace oken v kapličce

3/ Žádost o úpravu stromů

 

Ad1/ Zastupitelé projednali nástup na VPP pana Milana Trojana podle právních předpisů a dodržení lhůt od 20.5.2013 do 30.11.2013.

Schváleno: PRO:          6 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů          

 

Ad2/ Zastupitelé projednali a schválili renovaci oken v kapličce ve Stříteži.

Okna jsou netěsná a zatéká dovnitř. Cena renovace bude do výše 22 000,- Kč.

Schváleno: PRO:          6 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů         

 

Ad3/ Zastupitele projednali zaslanou žádost o úpravu stromů (pokácení) od manželů Jeřábkových, které ohrožení jejich soukromí majetek, ale i bezpečnost všech spoluobčanů. Stromy se nacházejí v blízkosti autobusové zastávky k.ú. Litochovice par.č.42, jehož vlastníkem je Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha 3-Žižkov. Tuto žádost manželů Jeřábkových zašle majiteli pozemku.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Starosta:         Božková Radka      .................................

Zapsal:            Řezník Jiří           .................................

V Neuslužicích dne  12.4. 2013              

Ověřovatelé:    Eva Hroudová.      .................................

                     Vladimír Kopenec  .................................

Zápis č. 4/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 29. 3. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  HROUDOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

Omluven:       

 

Program:

1/ Přijmutí pracovníků na veřejně prospěšné práce

2/ Snížení nájmu za byt – manželé Trojanovi

3/ Žádost o přijetí na VPP

4/ Žádost pana Kopence

 

Ad1// Zastupitelé projednali a schválili přijetí pana Milana Trojana, bytem Střítež 29

a paní  Marty Jirkalové, bytem Litochovice 26, do pracovního poměru na VPP pro Obec Litochovice od 1.5.2013 do 30.9.2013.

Schváleno: PRO:          7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů          

 

Ad2/ Zastupitelé projednali žádost manželů Trojanových, bytem Střítež 29, o snížení nájmu.  Manželé Trojanovi vrátí jednu místnost o velikosti 35,64 m2  do užívání obce a sníží se jim tak nájemné o uvedené metry. 

 Schváleno: PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů         

 

 

Ad3/ Zastupitelé projednali došlou žádost o přijetí na VPP od paní Aleny Kučerové, bytem Střítež 31.

Vzhledem k tomu, že paní Kučerová je v částečném invalidním důchodu, zjistí paní starostka podmínky přijetí na VPP.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

 

Ad4/ Starostka seznámila zastupitele a pana Vladimíra Kopence s tarifní třídou a platovými poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě podle zákona č. 564/2006 Sb. Pan Kopenec svoji žádost vzal zpět.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

 

Starosta:      Božková Radka         .................................

Zapsal:         Řezník Jiří              .................................

V Neuslužicích dne  22.3. 2013              

Ověřovatelé:  Eva Hroudová       .................................

                   Martin Božka       .................................

Zápis č. 3/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 22. 3. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  HROUDOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

Omluven:       

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 2

2/ Projednání žádostí o práci na obci.

3/ Poškozený majetek obce - kaplička

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili Rozpočtové opatření č.2 a je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:         7 hlasů

                PROTI:       0 hlasů

                ZDRŽEL SE: 0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelé projednali došlé žádosti o VPP a přijetí do pracovního poměru.

Žádost o práci došla od pí. Jirkalové Marty z Litochovic, od p. Trojana Milana ze Stříteže a od Kopence Vladimíra ze Stříteže.

Žádosti byly projednány a schválilo se přijmout pí. Jirkalovou, p. Trojana a zjistit podmínky ohledně p. Kopence.

 Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3// Zastupitelé byli seznámeni s poškozeným majetkem v k.ú. Střítež, p.č. 1117.

Jedná se o Boží muka, která byla poškozena při dopravní nehodě dne 9.3.2013.

Škodná událost byla projednána s Policií ČR a následně uplatněna škoda u pojišťovny AXA pojištovna a.s.,Lazarská 13/8, PRAHA 2.

Zastupitelé po projednání schválili Boží muka zbourat a postavit do původního stavu.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Starosta:         Božková Radka       .................................

Zapsal:            Řezník Jiří             .................................

V Neuslužicích dne  22.3. 2013              

Ověřovatelé:     Eva Hroudová     .................................

                        Martin Božka      .................................

Zápis č. 2/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 1. 3. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:        BOŽKOVÁ,  HROUDOVÁ, KOPENEC,  BOŽKA,  ŘEZNÍK,

Omluven:        ING. ONDŘICH, ZDICHYNEC

 

Program:

1/ Rozpočtová změny č. 1

2/ MDŽ

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a poté schválili rozpočtovou změnu č. 1.Změna je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno :  PRO:           5 hlasů

                   PROTI:       0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad2/ Zastupitelé projednali pořádání MDŽ po kladném ohlasu z loňského roku a usnesli se na pokračování této akce letos i v následujících letech.

Schváleno :  PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:        Božková Radka    .................................

Zapsal:           Řezník Jiří          .................................

V Neuslužicích dne  1.3. 2013              

Ověřovatelé:   Vladimír Kopenec    .................................

                       Martin Božka          .................................

Zápis č. 1/2013 z jednání obecního zastupitelstva dne 25. 1. 2013 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:        BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA,  HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

Omluven:        ING. ONDŘICH

 

Program:

1/ Projednání cenové nabídky zateplení  - sociálů KD Střítež a přilehlé chodby

2/ Smlouvy na nebytové prostory

3/ Seznámení s dluhy vůči Obci Litochovice

4/ Zpráva z provedené inventarizace

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili předloženou cenovou nabídku na zateplení sociálů KD Střítež a přilehlé chodby od VS-MONT, ve výši 58 592 ,-  bez DPH.

Schváleno:  PRO:           6 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelé projednali a následně schválili uzavřít smlouvy na nebytové prostory pro současné nájemce ve stejné výši jako v roce 2012.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/ Starostka obce seznámila zastupitele s dlužníky vůči obci.Seznam dlužníků je nedílnou součástí zápisu.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Ad4/ Zastupitelé byly seznámeni s předloženou zprávou inventarizační komise a souhlasí s jejím obsahem. 

Schváleno: PRO:           6 hlasů

                PROTI:        0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Starosta:           Božková Radka    ……………………

Zapsal:              Řezník Jiří          ……………………

V Neuslužicích dne  25.1. 2013              

Ověřovatelé:    Eva Hroudová       ……………………

                        Martin Božka       ……………………

Zápis č. 13/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 31. 12. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA,  HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

Omluven:        ING. ONDŘICH

 

Program:

1/ Rozpočtová změna č.9

2/ Projednání fyzické inventury

3/ Schválení vnitřní směrnice

4/ Schválení směrnice o odepisování

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 9. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. V příjmech a financování 41 300,-Kč, ve financování položka 8115  Kč -90 000,- a ve výdajích Kč -48 700,-.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelé projednali zápis inventarizační komise a souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého majetku IČ 20033048 – plátno, IČ 2008002 – sekačka k datu 31.12.2012.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelstvo projednalo předloženou Vnitřní směrnici č. 7/2012 – zpracování rozpočtu a rozpočtových opatření od účetní obce pí. Vávrové.  Po projednání  směrnici zastupitelé schválili.

Schváleno:   PRO:            6 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad4/ Zastupitelstvo projednalo předloženou směrnici o odepisování majetku č. 8/2012.  Po projednání  směrnici zastupitelé schválili.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:         Božková Radka        ……………………

Zapsal:            Řezník Jiří              ……………………

V Neuslužicích dne  31.12. 2012                

Ověřovatelé:   Eva Hroudová.          ……………………

                      Vladimír Kopenec    ……………………

Zápis č. 12/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 28. 12. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA,  HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

Omluven:        ING. ONDŘICH,

 

Program:

1/ Odměny za práci pro obec

2/ Rozpočet na rok 2013

3/ Výběr firmy na zateplení sálu v KD Střítež

4/ Rozpočtová změna č. 8

5/ Zápis kontrolního a finančního výboru

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili návrh odměn za práci pro Obec Litochovice za rok 2012. Návrh odměn je nedílnou součástí zápisu.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2013. Rozpočet byl schválen vyrovnaný: příjmy 2 974 100,-Kč, výdaje 2 974 100,- Kč. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelé projednali nabídky na zateplení sálu KD Střítež. Po celkovém projednání schválili zastupitelé nabídku od firmy VS – MONT Milan Vaněček, Krušlov 10, Čestice. ZO ukládá uzavřít s firmou VS – MONT smlouvu o dílo.

Schváleno:   PRO:            6 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad4/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 8. Změna rozpočtu je nedílnou součástí zápisu. V příjmech 51 100,- Kč a ve výdajích 51 100,- Kč.

Schváleno:   PRO:            6 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad5/ Zastupitelé se seznámili se zápisy kontrolního a finančního výboru. Tyto zápisy berou na vědomí.

 

Starosta:         Božková Radka        ……………………

Zapsal:            Řezník Jiří              ……………………

V Neuslužicích dne  28.12. 2012                

Ověřovatelé:   František Zdichynec ……………………

                       Vladimír Kopenec   ……………………

Zápis č. 11/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 7. 12. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ING. ONDŘICH,  HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7/2012

2/ Návrh rozpočtu na rok 2013

3/ Výběr firmy na svoz komunálního odpadu

4/ Příspěvek pro MŠ Čepřovice na vánoční besídku

5/ Aktualizace POV na roky 2013-2018

6/ Jmenování inventarizační komise

7/ Žádost o neinvestiční příspěvek

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 7/2012. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu. V příjmech 386 000,- Kč a ve výdajích 386 000,- Kč

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2013. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelé projednali návrh na prodloužení smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou Rumpold 01 – Vodňany. Po celkové diskusi bylo schváleno vypovědět s firmou Rumpold smlouvu a jednat o svozu odpadu s firmou Technické služby Volyně.

Schváleno:   PRO:            7 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad4/ Zastupitelé schválili finanční dar na vánoční besídku pro MŠ Čepřovice ve výši 4.000,- Kč

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad5/  Zastupitelé schválili aktualizovaný plán Programu obnovy vesnice pro roky 2013-2018. Plán je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad6/ Do inventarizační komise byli jmenováni starostkou jako předseda František Zdichynec, členové: Vladimír Kopenec, Martin Božka a na dokladovou inventarizaci p. Vávrová. Dále byl stanoven inventarizační plán dle přílohy.  

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:    0 hlasů

 

Ad/7 Zastupitelé projednali žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku od Koloniál- Jan Slavík na rok 2013. Zastupitelé schvalují žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce a příspěvek zahrnout do návrhu rozpočtu obce na rok 2013.

Schváleno:  PRO:            7  hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:          Božková Radka     ……………………

Zapsal:            Řezník Jiří            ……………………

V Neuslužicích dne  7.12. 2012                

Ověřovatelé:    Eva Hroudová        ……………………

                      Vladimír Kopenec  ……………………

Zápis č. 10/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 30. 11. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:      BOŽKOVÁ, KOPENEC, ŘEZNÍK, BOŽKA, HROUDOVÁ, ZDICHYNEC

Omluveni:     ING. ONDŘICH

Program:

1/  Dlužníci vůči obci

2/  Ukončené investiční akce

 

Ad1/ Zastupitelé byli seznámeni starostkou s dlužníky vůči obci k dnešnímu datu. Seznam je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelé berou na vědomí.

 

Ad2/ Zastupitelé projednali ukončení investičních akcí.

Jedná se o tyto akce:

 • Bezdrátový veřejný rozhlas
 • Prodloužení vodovodního řadu v obci Střítež
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Litochovice
 • Provedené digitalizace kina v KD Střítež

Zastupitelé schvalují a dávají pokyn  účetní obce k zařazení k 30.11.2012 do majetku obce.

Schváleno:   PRO:            6 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Starosta:       Božková Radka       ...............................

Zapsal:          Řezník Jiří             ...............................

 

V Neuslužicích dne  30.11. 2012                

 

Ověřovatelé:     Martin Božka       .................................

                      Vladimír Kopenec .................................

Zápis č. 9/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 19. 10. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ING. ONDŘICH, HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

 

Program:

1/Místní komunikace p.č. 1124, k.ú. Střítež u Volyně

2/ Místní komunikace p.č. 1121, k.ú. Střítež u Volyně

3/ Místní komunikace p.č. 1119 a p.č. 1120, k.ú. Střítež u Volyně

4/ Dodatek ke smlouvě  s ,,Rybářský spolek Střítež“

5/ Dodatek ke smlouvě s manželi A. a V. Boškovými ze Stříteže

6/ Dodatek ke smlouvě s ,,MS Marčovická Hora“

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili podání  žádosti na obnovu  majetku pod názvem ,, Obnova MK na p.č. 1124, k.ú. Střítež u Volyně po přívalovém dešti 2012“, která byla poškozena živelnou pohromou v roce 2012 .

Schváleno :    PRO:            7 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad2/ Zastupitelé projednali a schválili podání  žádosti na obnovu  majetku pod názvem ,, Obnova MK na p.č. 1121, k.ú. Střítež u Volyně po přívalovém dešti 2012“, která byla poškozena živelnou pohromou v roce 2012 .

Schváleno :    PRO:            7 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/ Zastupitelé projednali a schválili podání  žádosti na obnovu  majetku pod názvem ,, Obnova MK na p.č. 1119 a p.č. 1120, k.ú. Střítež u Volyně po přívalovém dešti 2012“, která byla poškozena živelnou pohromou v roce 2012 .

Schváleno :   PRO:           7 hlasů

                   PROTI:        0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad4/ Zastupitelé projednali dodatek čl. 8 ke smlouvě s ,,Rybářským spolkem Střítež‘‘, kterým se doplňuje výše ročního nájmu 1,- Kč/rok.

Schváleno :    PRO:             7 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 5/ Zastupitelé projednali dodatek  ke smlouvě s manželi A. a V. Boškovými na pozemek 56/1, k.ú.Střítež, ve kterém se doplňuje výše ročního nájmu  1,- Kč/rok.

Schváleno :    PRO:            7 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad6/ Zastupitelé projednali dodatek  ke smlouvě s ,, MS Marčovická Hora ‘‘, ve kterém se doplňuje výše ročního nájmu 1,- Kč/rok.

Schváleno :    PRO:            7 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:          pí. Božková Radka          .................................

Zapsal:                      Řezník Jiří           .................................

 

V Neuslužicích dne  19. 10. 2012                

Ověřovatelé:           Martin Božka        .................................

                            Vladimír Kopenec  .................................

Zápis č. 8/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 21. 9. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni: BOŽKOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ING. ONDŘICH, HROUDOVÁ,  ZDICHYNEC

Omluveni:      

 

Program:

1/Rozpočtové opatření číslo 6/2012

2/ Zápis  z kontrolního výboru

3/ Zápis z finančního výboru

4/ Kontrola obecního vodovodu v obci Střítež

5/ Kontrola obecního vodovodu v obci Litochovice

6/ Reklamní plocha

7/ Oprava návrhu rozpočtu na rok 2012

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno :    PRO:           7 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad2/ Zastupitelé se seznámili se zápisem  z kontrolního výboru  a tento vzali na vědomí.

 

Ad3/ Zastupitelé se seznámili se zápisem  z finančního výboru  a tento vzali na vědomí.

 

Ad4/ Zastupitelé projednali Protokol o kontrolním zjištění – Vodovod Střítež.  Kontrola proběhla bez závad s tím, že bude docházet k pravidelnému střídání 2 odběrných míst.

Schváleno :   PRO:           7 hlasů

                   PROTI:        0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad 5/ Zastupitelé projednali Protokol o kontrolním zjištění – Vodovod Litochovice.  Kontrola proběhla bez závad s tím, že bude docházet k pravidelnému střídání 2 odběrných míst.

Schváleno :   PRO:            7 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

 

Ad 6/ Zastupitelé projednali záměr na pronájem reklamní plochy o rozměrech 10m2  vždy  před projekcí Kina Střítež.  Cena pronájmu výše uvedené reklamní plochy je 10.000,-  Kč/rok.

Schváleno :   PRO:           7 hlasů

                   PROTI:        0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 7/ Při kontrole návrhu rozpočtu na rok 2012 bylo zjištěno ve výdajových položkách,

položka číslo 5512 Požární ochrana - částka 50.000,- Kč, která nemá být součástí návrhu.

Tato položka nebyla odsouhlasena zastupitelstvem dne 25.11.2011.

Schváleno :    PRO:            7 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:       Božková Radka          …………………….

Zapsal:          Řezník Jiří                …………………….

V Neuslužicích dne  10. 8. 2012                

Ověřovatelé:   František  Zdichynec …………………….

                      Ing. Pavel Ondřich      …………………….

Zápis č. 7/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 10. 8. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ING. ONDŘICH, ZDICHYNEC

Omluveni:       HROUDOVÁ   

 

Program:

1/Rozpočtové opatření číslo 4/2012

2/Výběrové řízení na rozhlas

3/ Věcné břemeno

4/ Rozpočtové opatření číslo 5/2012

 

Ad1/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 4.

Schváleno:  PRO:           6 hlasů

                  PROTI:        0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:  0 hlasů           

 

Ad2/ Zastupitelé se seznámili s rozhodnutím výběrové komise pro zhotovitele veřejné zakázky ,,Bezdrátový rozhlas pro Obec Litochovice“. Hodnotící komise vybrala firmu : SOVT-RADIO s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany. Cena nabídky je ve výši 275 256,- Kč s DPH

Zastupitelé volbu komise berou na vědomí a schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky ,,Bezdrátový rozhlas pro Obec Litochovice“bude SOVT-RADIO s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany a ukládá s jmenovanou firmou uzavřít smlouvu o dílo.   

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/  Zastupitelé projednali ,,Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“ mezi Obcí Litochovice a E.ON Distribuce, F.A. Gestnera. Jedná se o pozemky p.č.:ZE PK 757/6, ZE PK  41/1, 758, 757/4, 39, ZE PK 1, ZE PK 757/1, ZE PK 780/9, ZE PK 757/5, k.ú. Litochovice.

Zastupitelé tuto smlouvu schvalují.

Schváleno:  PRO:            6 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad4/ Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5.

Schváleno: PRO:            6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Starosta:   Božková Radka    .................................

Zapsal:      Řezník Jiří          .................................

V Neuslužicích dne  10. 8. 2012                

Ověřovatelé:  František  Zdichynec  .................................

                     Vladimír Kopenec       .................................

Zápis č. 6/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 8. 6. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:        BOŽKOVÁ, HROUDOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA

Omluveni:       ING. ONDŘICH, ZDICHYNEC

 

Program:

1/Rozpočtové opatření číslo3/2012

2/ Bezdrátový veřejný rozhlas

3/ Zakoupení počítače

4/ Pronájem pozemku 56/1, k.ú. Střítež

5/ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

6/ Jmenování Výběrové komise pro bezdrátový rozhlas

 

Ad1/ Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu 3/2012 Obce Litochovice. Po celkovém projednání byla rozpočtová změna schválena a je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad2/  Zastupitelé projednali financování akce „Bezdrátový veřejný rozhlas“ z rozpočtu obce do doby než dojde proplacení datace z POV.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad3/  Na zakoupení počítače do Kina ve  Střítež byly předloženy cenové nabídky od firmy BONUM-REPRO s.r.o., EFEKT Písek s.r.o. a NTS Computer,a.s.. Nejlevnější cenová nabídka byla od firmy NTS Computer, a.s. ve výši 24.977,- Kč bez DPH. Zastupitelé se rozhodli zakoupit počítač od firmy NTS Computer, a.s., která předložila  nejnižší nabídku.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad4/ Zastupitelé projednali jedinou žádost na pronájem části pozemku č. 56/1 v k. ú. Střítež, o výměře cca 500 m2. Žádost podali jako jediný zájemci manželé Alena a Václav Boškovi, bytem Střítež 7a proto jim byl pronájem části pozemku schválen do konce volebního období, tj. do 31.12.2014. Nájemné za pozemek je stanoveno symbolicky,  pouze  za jeho údržbu.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad5/ Vzhledem k novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., který upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, byla schválena Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Schválená směrnice je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

           

6/ Zastupitelé projednali a schválili členy do výběrové komise pro zhotovení bezdrátového rozhlasu v tomto složení:

Členové: Zdichynec, ing. Ondřich, Božka, Kopenec, Hroudová                       

Schváleno:    PRO:            5 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:      Božková Radka     .................................

Zapsal:         Řezník Jiří      .................................

V Neuslužicích dne  8. 6. 2012                 

Ověřovatelé:       Eva Hroudová .................................

                          Vladimír Kopenec .................................

Zápis č. 5/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 11.5.2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, HROUDOVÁ, KOPENEC, ŘEZNÍK, BOŽKA

Omluveni:       ING. ONDŘICH, ZDICHYNEC

Host:               Miroslav Hlávka

 

Program:

1/ Závěrečný účet

2/ Nájemní smlouva na pronájem pozemku p. č. 224/1 v k. ú. Střítež

3/ Žádost o koupi pozemku p. č. 578 v k. ú. Litochovice

4/ Návrh na zakoupení počítače k provozu kina

5/Rozpočtové opatření č.2

6/ Oprava elektroinstalace a výměna světel ve Stříteži

7/ Žádost o pronájem pozemku

 

Ad 1/ Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2011 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2011 a uzavírá celoroční hospodaření za rok 2011 bez výhrad. Závěrečný účet a zpráva o výsledku za rok 2011 byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě od 19.4.2012 do 11.5.2012.       

Zastupitelé tento návrh schválili. 

Schváleno :  PRO:             5 hlasů

                  PROTI:          0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:    0 hlasů

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali pronájem  pozemku p. č.  224/1 v k. ú. Střítež  o výměře 12 717 m2. Po celkové diskusi schválili zastupitelé výše uvedený pozemek pronajmout Občanskému sdružení Rybářský spolek Střítež a uzavřít s Rybářským spolkem nájemní smlouvu.

Schváleno :   PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 3/ Zastupitelé projednali návrh na prodej pozemku p. č. 578 v k. ú. Litochovice. Po celkovém projednání byl prodej pozemku zamítnut.

Schváleno :   PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 4/ Zastupitelstvo projednalo návrh na koupi počítače do Kina ve Stříteži, který je  potřeba pro provozování kina. Zastupitelé pověřují starostku ke zjištění cenových nabídek od firem, zabývajících se prodejem počítačové techniky. Nabídky budou předloženy na příštím jednání zastupitelstva.

Schváleno :    PRO:            5 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 5/ Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu 2/2012 Obce Litochovice. Po celkovém projednání byla rozpočtová změna schválena a je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Schváleno :    PRO:            5 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 6/ Zastupitelstvo projednalo výměnu světel v kotelně, pohostinství a prodejně ve Stříteži, včetně částečných oprav elektroinstalace, která je ve velmi špatném stavu. Světla budou vyměněna za nové s nižší spotřebou. Celková oprava nepřesáhne částku 20 000,- Kč.

Schváleno :   PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů           

 

Ad 7/ Zastupitelé projednali žádost manželů Aleny a Václava Boškových  na pronájem pozemku p. č. 56/1 v k. ú. Střítež. Po celkovém projednání bylo schváleno zveřejnit výše uvedený pozemek  na úřední desce.

Schváleno :   PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů             

 

Starosta:        Božková Radka     .................................

Zapsal:          Řezník Jiří     .................................

V Neuslužicích dne 11.5.2012                

Ověřovatelé:     Martin Božka   .................................

                        Vladimír Kopenec   .................................

Zápis č. 4/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 9. 3. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:        BOŽKOVÁ, HROUDOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA

Omluveni:      ING. ONDŘICH, ZDICHYNEC

 

Program:

1/ Projednání o pořádání MDŽ

2/ Projednání o výměně vodoměrů

3/ Rozhodnutí o obeslání dlužníků obce

4/Rozpočtové opatření číslo1/2012

5/Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno

 

Usnesení :

Ad 1/ Zastupitelé projednali návrh na pořádání MDŽ v KD Střítež dne 11. 3. 2012. Zastupitelé tento návrh schválili. 

Schváleno :   PRO:             5 hlasů

                   PROTI:          0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:    0 hlasů

 

Ad 2/ Zastupitelé projednali návrh na výměnu vodoměrů v obcích Litochovice, Neuslužice a Střítež. Důvodem je ukončení platnosti stávajících vodoměrů. Zastupitelé schválili pořídit vodoměry u firmy Renova, s. r. o., Vodárenská 380, Solnice.

Schváleno :  PRO:            5 hlasů

                    PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 3/ Zastupitelé rozhodli, že znovu obešlou své dlužníky za rok 2011 a 2012. Zároveň schválili,  že pokud nedojde k zaplacení dluhů, bude zahájeno soudní řízení proti nim.

Schváleno :  PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 4/ Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu 1/2012 Obce Libochovice. Po celkovém projednání byla rozpočtová změna schválena a je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Schváleno :   PRO:            5 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad5/ Zastupitelé projednali ,,Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena“ ohledně přechodu pozemků (silnic) p.č. 764, výměra 37,852 m2; p.č. 786/1, výměra 10,065 m2; p.č. 780/5, výměra 7,001 m2, které jsou svěřeny do hospodaření ,,Správa a údržba silnic Jihočeského kraje“. Přechod pozemků bude v souvislosti s akcí ,,Splašková kanalizace a ČOV Litochovice a Neuslužice“. Zastupitelé tuto smlouvu schválili.

Schváleno:  PRO:            5 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

 

Starosta:         pí. Božková Radka     .................................

Zapsal:                       Řezník Jiří    .................................

 

V Neuslužicích dne  9. 3. 2012                

Ověřovatelé:           Martin Božka     .................................

                       Vladimír Kopenec     .................................

Zápis č. 3/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 27.1. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:   ING. ONDŘICH, BOŽKOVÁ, HROUDOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK, BOŽKA, ZDICHYNEC

Hosté:       p. Hlávka

 

Program:

1/  Žádost o pronájem  

2/  Pověření místostarosty k nakládání s účtem obce

3/  Zakoupení procesoru

4/  Příprava obecního plesu

 

Usnesení :

Ad1/ Zastupitelé projednali žádost Občanského sdružení Rybářský spolek Střítež 

na pronájem pozemku p. č. 224/1 v k. ú. Střítež. Po celkovém projednání bylo

schváleno zveřejnit výše uvedený pozemek  na úřední desce.

Schváleno:  PRO:           7 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad 2/ Zastupitelstvo projednalo návrh na pověření místostarosty Obce Litochovice Jiřího Řezníka k samostatnému nakládání s účtem obce č. 25521-291/0100. Po diskusi bylo schváleno pověření místostarosty k nakládání s účtem obce.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 3 / Zastupitelé projednali návrh na zakoupení Procesoru AP20 pro kompletní dokončení digitálního zvuku v Kině Střítež a mohl se vrátit zapůjčený Procesor CP 65 od firmy Hot AV servis s.r.o.. Tento návrh byl schválen.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 4/ Zastupitelé projednali návrh na digitalizaci Kina Střítež. Vzhledem k tomu, že  financování  digitalizace  z dotačních  prostředků není možné, bude provedena digitalizace dle DCI 2D.

Schváleno :  PRO:            5 hlasů

                  PROTI:         2 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad 5/ Zastupitelé se seznámili s přípravou programu 3. obecního plesu.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Starosta:         pí. Božková Radka       .................................

Zapsal:                       Řezník Jiří      .................................

 

V Neuslužicích dne  27.1. 2012                

Ověřovatelé:       Ing. Pavel Ondřic h .................................

                         Vladimír Kopenec   .................................

Zápis č. 2/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 20.1.2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:    ING. ONDŘICH, BOŽKOVÁ, HROUDOVÁ,  KOPENEC,  ŘEZNÍK

Program:
1/ Schválení odměn zastupitelů  
2/ Schválení výborů a jmenování členů
3/ Schválení účetní Obce Litochovice a uzavření dohody
4/ Seznámení s dluhy vůči Obci Litochovice
5/ Seznámení s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření

Usnesení :


Ad1/ Zastupitelé  projednali odměny členům zastupitelstva a předsedům výborů.
Zastupitelé schválili odměny v této výši:
Starostka: 9.000,-  Kč
Místostarosta: 8.000,-  Kč
Zastupitel: 437,- Kč
Předseda výboru: 963,- Kč
Odměny jsou uvedeny v hrubém.
Schváleno :   PRO:            5 hlasů
                     PROTI:         0 hlasů
                     ZDRŽEL SE:  0 hlasů


Ad2/ Zastupitelstvo projednalo návrh na stanovení kontrolního výboru, zrušení sociálního výboru, odstoupení Jiřího Řezníka z finančního výboru a jmenování nového člena.
Zastupitelé schválili ustanovení kontrolního výboru a jmenovali tyto členy kontrolního výboru:
Předseda:   Martin Božka
Členové:     Daniel Hrouda
                  Alena Jeřábková


Zastupitelé schválili odstoupení Jiřího Řezníka z finančního výboru a jmenovali nového člena paní Zdeňku Kopencovou.
Zastupitelé schválili zrušení sociálního výboru.
Schváleno :  PRO:             5 hlasů
                    PROTI:          0 hlasů
                    ZDRŽEL SE:   0 hlasů


Ad3/ Zastupitelstvo schválilo účetní Obce Litochovice paní Růženu Vávrovou, bytem Hoštice 22. Zastupitelé ukládají uzavřít s paní Růženou Vávrovou dohodu o provedení práce.
Schváleno :  PRO:             5 hlasů
                    PROTI:          0 hlasů
                    ZDRŽEL SE:  0 hlasů


Ad4 / Zastupitelé byli starostkou seznámeni s dlužníky vůči obci.
Seznam dlužníků je nedílnou součástí zápisu.
Zastupitelé berou na vědomí.Ad5/Zastupitelé se seznámili s předloženým výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce. Přezkum provedli pracovníci Krajského úřadu.
Chyby a nedostatky za rok 2011 nebyli za minulé roky některé chyby byly napraveny, některé budou napraveny správným účtováním a zařazením v roce 2012.
Zastupitelé berou na vědomíStarosta:      pí. Božková Radka    .................................

Zapsal:        Řezník Jiří                …………………….

V Neuslužicích dne  20.1. 2012                 

Ověřovatelé:                          Ing. Pavel Ondřich ………………………

                                               Vladimír Kopenec..………………………

Zápis č. 1/2012 z jednání obecního zastupitelstva dne 6.1. 2012 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ,  KOPENEC, ŘEZNÍK, ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

Hosté:  Ing. Harantová, p. Harant

 

Program:

1/ Předání účetních dokladů

2/ Rozpočtové opatření č.5/2011

3/ Pověření starostky k nakládání s účtem obce

4/ Pořízení služebního telefonu

5/ Záměr na pronájem části pozemku 224/1,k.ů. Střítež

6/ Smlouva Koloniál- Jan Slavík

 

Usnesení :

Ad1/ Zastupitelé  převzali veškeré účetní doklady, materiály a počítač s tiskárnou od účetní paní Harantové. Nedílnou součástí zápisu je předávací protokol ze dne 6.1.2012.

Schváleno:  PRO:            7 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad2/ Zastupitelé obce projednali rozpočtové opatření č. 5/2011. Po projednání bylo výše uvedené rozpočtové opatření schváleno a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno:  PRO:          7 hlasů

                  PROTI:        0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelstvo schválilo pověření starostky Obce Litochovice Radky Božkové  k samostatnému nakládání s účtem obce č. 25521-291/0100.

Shváleno:  PRO:           7 hlasů

                PROTI:         0 hlasů

                ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad4/ Zastupitelstvo schválilo pořízení  služebního telefonu pro starostku Radku Božkovou. Z důvodu stáří a špatné funkčnosti schvaluje zakoupit nový služební telefon pro místostarostu Jiřího Řezníka.

Schváleno:  PRO:            7  hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad5/ Zastupitelé projednali a schválili záměr na pronájem části (cca 500 m2) pozemku ve Stříteži, p.č. 224/1.

Schváleno: PRO:          7  hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad/6 Zastupitelé projednali uzavření dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku s Koloniál- Jan Slavík na rok 2012. Pan Jan Slavík při ústním jednání dne 24.11.2011 požádal o příspěvek a byl zahrnut do rozpočtu na rok 2012. Zastupitelé schvalují uzavřít dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2012.

Schváleno:  PRO:         7  hlasů

                  PROTI:       0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Starosta:          pí. Božková Radka  ………………………

Zapsal:            Řezník Jiří               ………………………

V Neuslužicích dne  6.1. 2012                

Ověřovatelé:    Kopenec Vladimír  ………………………

                       Eva Hroudová        ………………………

Zápis č.17/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 31.12. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

Přítomni:         BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ, KOPENEC, ŘEZNÍK, ZDICHYNEC,

Omluveni:  Ing. Ondřich       

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření

2/ Revokace zápisu ze dne 23.10.2009

3/ Doplnění zápisu ze dne 16.3.2009

4/ Ukončení fyzické inventury 2011

5/ Schválení směrnic

6/ Předložení zápisů výborů

 

 

Usnesení:

Ad1/Zastupitelé obce pověřili starostku obce k podpisování rozpočtových opatření, která jsou nezbytná provést při měsíčních závěrkách a dále pověřují tím, aby neprodleně předkládala do nejbližších jednání zastupitelstva obce tyto rozpočtová opatření.

Schváleno:   PRO:               6 hlasů

                    PROTI:            0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:    0 hlasů

 

 

Ad2/Zastupitelstvo revokuje zápis ze dne 23.10.2009 tehdejší zastupitelstvo rozhodlo o prodeji počítače za 1,- Kč a při inventarizaci v roce byl nalezen za cenu 49 990,- Kč o zařazen do majetku obce.

Schváleno:   PRO:                   6 hlasů

                    PROTI:               0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:        0 hlasů

 

 

 

Ad3/ Zastupitelstvo doplňuje zápis ze dne 16.3.2009 zastupitelů, kde bylo rozhodnuto o zakoupení nového počítače za 10 000,- Kč. Zastupitelé dodatečně schvalují navýšení o 10 140,- Kč, nový počítač byl skutečně zakoupen za 20 140,- Kč.

Schváleno:   PRO:                   6 hlasů

                    PROTI:                0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:        0 hlasů

 

Ad4/ Inventurní komise seznámili zastupitelé s ukončením fyzické inventury drobného majetku a dlouhodobého majetku obce. Byl předložen soupis drobného hmotného majetku k vyřazení z důvodu nefunkčnosti.

Schváleno:   PRO:                  6 hlasů

                    PROTI:              0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad5/ Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo následující směrnice

Směrnice jsou založeny v šanonu směrnic.

 

- Vnitřní směrnice o evidenci a účtování majetku č.1/2012

- Vnitřní směrnice o časovém rozlišení č. 2/2012

- Vnitřní směrnice o účetnictví a o oběhu účetních dokladů a zajištění vnitřní finanční kontroly č. 3 / 2012

- Vnitřní směrnice o inventarizaci majetku č. 4 / 2012

- Vnitřní směrnice 5 / 2012 – pravidla pro tvorbu a použití Fondu financování obnovy vodohospodářského majetku / vodovod a kanalizace/.

- Vnitřní směrnice k podrozvahovým účtům č. 6 / 2012

 

Schváleno:  PRO:                  6 hlasů

                   PROTI:               0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad6/ Zastupitelstvo se seznámilo s předloženými zápisy jednotlivých výborů – stavební, finanční, kontrolní, kulturní, inventurní. Zastupitelé toto berou na vědomí a u inventurního výboru byl projednán zápis z inventarizační komise s provedenou fyzickou inventurou a souhlasí s vyřazením majetku.

 

Starosta:          pí. Božková Radka     .................................

Zapsal:                        Řezník Jiří                   …………………….

 

V Neuslužicích dne  31.12. 2011                

Ověřovatelé:                 Vladimír Kopenec…………………………

                                           Martin Božka………………………………

Zápis č.15/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 21.12. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

 

Přítomni:         BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ,  KOPENEC, ŘEZNÍK, ZDICHYNEC,

Omluveni:  Ing. Ondřich       

 

Hosté:  Ing. Harantová, p. Harant

 

Program:

1/ Ukončení pracovního poměru s účetní

2/ Rozpočtové opatření č. 3/2011

3/Projednání POV za období 2012 - 2018

4/Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

5/ Schválení rozpočtu na rok 2012

6/ Zahájení fyzické inventury drobného hmotného majetku

 

Usnesení :

 

Ad1 Zastupitelé  projednali návrh na ukončení pracovního poměru s paní Ing. H. Harantovou, která je účetní Obce Litochovice. Po projednání bylo schváleno ukončení  pracovního poměru k 31.12.2011.

Schváleno :  PRO:            6 hlasů

                  PROTI:         0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad2/Zastupitelé obce projednali rozpočtové opatření č. 3/2011. Po projednání bylo výše uvedené rozpočtové opatření schváleno a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno :  PRO:              6 hlasů

                    PROTI:           0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:    0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelstvo projednalo Program obnovy vesnice na období 2012 -2018 .  Program je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno :  PRO:             6 hlasů

                    PROTI:          0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:    0 hlasů

 

Ad4/ Zastupitelé projednali Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích parc. č.  466, 608/4, 612 v k. ú. Neuslužice s firmou E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Zastupitelé výše uvedenou smlouvu schválily.

chváleno :   PRO:           6 hlasů

                 PROTI:         0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad5/ / Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Schváleno :  PRO:               6  hlasů

                  PROTI:              0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad6/ Inventurní výbor oznámil zastupitelům o zahájení fyzické inventury drobného hmotného majetku obce a dlouhodobého majetku obce. Zastupitelstvo obce schvaluje složení  Inventurní komise 

předseda : Zdichynec František

   členové: Kopenec Vladimír

                  Božka Martin

 

Schváleno :   PRO:              6 hlasů

                     PROTI:           0 hlasů

                     ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Starosta:          pí. Božková Radka     .................................

Zapsal:            Řezník Jiří                   …………………….

 

V Neuslužicích dne  21.12. 2011                

Ověřovatelé:                        František Zdichynec ………………………

                                          Martin Božka………………………………

 

Zápis č.14/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 9.12. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18,00 hodin

 

Přítomni:      BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ,  KOPENEC, ŘEZNÍK, ZDICHYNEC,

Omluveni:     Ing. Ondřich       

 

Program:

1/ Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na správním území obce Litochovice na rok 2012

2/ Zpráva inventurního výboru

3/Odměny za rok 2011

4/Ozvučení sálu Střítež

5/Ukončení akcí ,,Obnova  retenční nádrže na p.č.224/10 v k.ú. Střítež, Obnova kanalizace po přívalovém dešti v obci Střítež“

Usnesení :

Ad1/ Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na správním území obce Litochovice na rok 2012. Po celkovém projednání bylo schváleno uzavřít výše uvedený dodatek s firmou Rumpold 01 – Vodňany s. r. o., Stožická 1241/3, Vodňany.

Schváleno :   PRO:                 6  hlasů

                   PROTI:              0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:        0 hlasů

 

Ad2/ Inventurní výbor přednesla zastupitelstvu návrh na nákup softwaru a hardwaru pro urychlení a zjednodušení inventury. Jedná se o nákup programu, tiskárny na inventurní štítky a čtečky štítků.Zastupitelé tento návrh projednali a po diskuzi schválili tyto náležitosti koupit.

Schváleno :   PRO:            6 hlasů

                   PROTI:         0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelstvo projednali návrh odměn za rok 2011.

Zastupitelé schválili rozdělení odměn 2011 a je nedílnou součástí tohoto zápisu .

Schváleno :  PRO:          6 hlasů

                 PROTI:        0 hlasů

                 ZDRŽEL SE:  0 hlasů

 

Ad4/Zastupitelé projednali a schválili zakoupení digitálního zvuku  ,,dolby digital“ do sálu ve Stříteži, z důvodu přechodu filmových kopií na digitalizaci filmových kopií. Tento nákup byl konzultován s panem Jaroslavem Landsingerem ( promítačem ze Strakonic). Ministerstvo kultury bude rozdělovat dotace na digitalizaci kin pouze žadatelům, kteří budou mít digitální ozvučení kina. Budou osloveny firmy zabývající se touto technologií.

Schváleno :    PRO:              6 hlasů

                      PROTI:         0 hlasů

                      ZDRŽEL SE:   0 hlasů

 

Ad5/Starostka  Radka Božková seznámila zastupitele s ukončením akcí ,,Obnova  retenční nádrže na p.č.224/10 v k.ú. Střítež, Obnova kanalizace po přívalovém dešti v obci Střítež“.

Tyto akce byli dokončené v řádném termínu a přebrány k datu 30.11.2011. Akce byli celkově profakturovány k datu 8.12.2011. Protokoly jsou přílohou zápisu.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Starosta:          pí. Božková Radka     .................................

Zapsal:            Řezník Jiří                   …………………….

 

V Neuslužicích dne  9.12. 2011                

Ověřovatelé:                          František Zdichynec ………………………

                                            Eva  Hroudová.……………………………

Zápis č.13/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 25.11. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

 

Přítomni:        BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ,  KOPENEC, ŘEZNÍK,

                    ING.   ONDŘICH

 

Omluveni:       ZDICHYNEC,

Hosté  :    ing. Harantová

 

Program:

1/ Návrh rozpočtu na rok 2012

2/ Školka Čepřovice

3/ Projednání směrnic

4/ Bezdrátový rozhlas pro obec

Usnesení :

 

Ad1/ Účetní obce ing. Harantová předložila návrh rozpočtu na rok 2012.Po projednání a vysvětlení jednotlivých příjmových a výdajových položek, byl návrh rozpočtu na rok 2012 schválen.

 Schváleno :   PRO:                6  hlasů

                    PROTI:             0 hlasů

                    ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad2/Zastupitelé obce projednali a schválili příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 2000,- Kč pro školku v Čepřovicích.

Schváleno :  PRO:                6 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

 

Ad3/ Zastupitelstvo projednalo a poté schválilo vnitřní směrnice obce.

Schváleno :  PRO:                6 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad4/Byl projednán  návrh na zhotovení bezdrátového rozhlasu pro obec.Tento záměr se schválil a budou osloveny firmy touto tématikou se zabývající.

Schváleno :  PRO:                6 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Starosta:          pí. Božková Radka     .................................

 

Zapsal:             Řezník Jiří                    …………………

 

V Neuslužicích dne  25.11. 2011                

Ověřovatelé:                          Ing. Ondřich Pavel …………………

                                            Martin Božka    ………………………

 

Originál zápisu č.13 ke stažení zde: Zápis č. 13.docx (18 kB)

Zápis č.12/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 10.10. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

 

Přítomni:    ŘEZNÍK, BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ,  KOPENEC

Omluveni: ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

 

Program:

1/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2011

2/ Přejmenování komisí na výbory a jmenování členů

3/ Vyhodnocení výběrového řízení na veřejné osvětlení v Litochovicích

4/ Ustanovení členů zastupitelstva s hmotnou odpovědností

 

Usnesení :

Ad1/Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2011

Obce Litochovice. Výdaje se snižují ze 3.531 482,- Kč na 1.996 151,- Kč a příjmy ze 3.945 767,- Kč na 1.996 151,- Kč. Po projednání bylo rozpočtové opatření č. 2/2011Obce Litochovice schváleno a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 Schváleno :  PRO:                5 hlasů

                   PROTI:             0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad2/Zastupitelé projednali přejmenování komisí na výbory jmenování členů.

Zastupitelé schválili přejmenování komisí na výbory a jmenovali tyto členy výborů:

      - finanční výbor:

        Předseda: Vladimír Kopenec

        Člen: Jiří Řezník, Olga Barvínková

 • stavební výbor:

Předseda: Ondřich Pavel 

         Člen: Pavel Jeřábek, František Zdichynec

 • Kulturní výbor:

Předseda: Eva Hroudová

Člen: Vladimír Kopenec, Ivana Schimmová

 • Sociální sociální výbor:

Předseda: Martin Božka

Člen: Alena Jeřábková, Daniel Hrouda 

 • Inventarizační výbor:

Předseda: František Zdichynec

Člen: Martin Božka, Vladimír Kopenec

Schváleno :   PRO:                5 hlasů

                   PROTI:             0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

 

Ad3/ Zastupitelé projednali zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Litochovice“. Hodnotící komise vybrala jako zhotovitele firmu Elektromontáže Písek, spol. s r. o., se sídlem Erbenova 1811, Písek.

RM schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Litochovice“ firmu Elektromontáže Písek, spol. s r. o., se sídlem Erbenova 1811, Písek  a ukládá s touto firmou uzavřít smlouvou.

Schváleno :  PRO:                5 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad4/

RM projednala návrh na uzavření dohod o hmotné odpovědnosti. Po celkovém projednání  schvaluje uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti se starostkou Radkou Božkovou, s místostarostou Jiřím Řezníkem, účetní Ing. Hanou Harantovou a předsedou finanční komise Vladimírem Kopencem.

Schváleno :   PRO:                5 hlasů

                   PROTI:             0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

 

Starosta:            pí. Božková Radka     .................................

 

Zapsal:                Řezník Jiří                   …………………

 

V Neuslužicích dne  10.10. 2011                

 

Ověřovatelé:                          Kopenec Vladimír     …………………

                                            Martin Božka    …………………………

 

Originál zápisu č.12 ke stažení zde: Zápis č. 12.docx (19,6 kB)

 

Zápis č.11/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 7.10. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17,00 hodin

 

Přítomni:    ŘEZNÍK, BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ,  KOPENEC

Omluveni: ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

 

Program:

1/ Schválení Smlouvy o umístění anténní soustavy do nebytových prostor - čp. 16 v Neuslužicích.

2/ Schválení exekučního návrhu na manžele Ulmanovi

3/ Stanovení komise pro výběrové řízení na veřejné osvětlení v Litochovicích

4/ Schválení hrubé mzdy členům zastupitelstva

5/ Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření za rok 2011

 

Usnesení :

Ad1/Zastupitelé se seznámili s návrhem Smlouvy o umístění soustavy do nebytových prostor čp. 16 v Neuslužicích s firmou OtavaNet s. r. o., Raisova 1004, Strakonice. Po projednání byla Smlouva o umístění soustavy do nebytových prostor čp. 16 v Neuslužicích s firmou OtavaNet s. r. o., Raisova 1004, Strakonice, schválena.

 Schváleno :   PRO:               5 hlasů

                   PROTI:             0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad2/Zastupitelé projednali návrh na podání exekučního návrhu na pana Michala Ulmana, bytem Neuslužice 16, zdržující se na adrese Volyně, Pod Malsičkou 645, který dluží Obci Litochovice 18.868,- Kč za nájemné včetně nákladů spojených s užíváním bytu.

Po projednání bylo schváleno výše uvedený dluh pana Ulmana postoupit k exekučnímu řízení u Exekutorského úřadu Strakonice.

Schváleno :  PRO:                5 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

 

Ad3/ Zastupitelé projednali složení komise pro výběrové řízení na veřejné osvětlení v Litochovicích. Zastupitelé schválili komisi v tomto složení:

Martin Božka

Václav Veselka

Vladimír Kopenec

Pavel Ondřich

František Zdichynec

Náhradníci:

Jiří Řezník

Radka Božková

Schváleno :  PRO:                5 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad4/ Zastupitelé projednali výši hrubé mzdy členům zastupitelstva.

Po celkovém projednání byla schválena výše hrubé mzdy členům zastupitelstva se zpětnou platností od 1.1.2011 takto:

         Starosta…………………….......9 000,- Kč

         Místostarosta……………...….8 000,- Kč

         Člen zastupitelstva…………1 400,- Kč

Schváleno :   PRO:                5 hlasů

                   PROTI:             0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad5/ Zastupitelé byli seznámeni s dílčím přezkoumáním hospodařením za rok 2011( za období 1.1.2011 do 30.9.2011).

Zastupitelé vzali na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce.

 

Starosta:            pí. Božková Radka     .................................

Zapsal:                Řezník Jiří                   ……………………

 

V Neuslužicích dne  7.10. 2011                

 

Ověřovatelé:                          Hroudová  Eva           …………………

                                            Božka Martin           ……………………

 

Originální zápis č.11 ke stažení zde: Zápis č. 11.docx (16,7 kB)

Zápis č.10/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 9. 9. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

 

Přítomni:  ŘEZNÍK, BOŽKOVÁ, BOŽKA, HROUDOVÁ,  KOPENEC

Omluveni: ZDICHYNEC, ING. ONDŘICH

 

Program:

1/ Schválení rozpočtového opatření č. 1/2011.

2/ Prodeje pozemku 757/7, v k. ú. Litochovice.

3/ Ukončení akce „Oprava komunikace č. 1109 v k. ú. Střítež“

4/ Ukončení akce „Oprava komunikace č. 608/2 a 608/4 v k. ú. Neuslužice“

5/ Akce „Oprava retenční nádrže 437/3 v k. ú. Litochovice“ 

 

Usnesení :

Ad1/Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2011 Obce Litochovice. Po projednání bylo rozpočtové opatření č. 1/2011 schváleno a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 Schváleno :  PRO:                5 hlasů

                   PROTI:             0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad2/Zastupitelé projednali návrh na prodej pozemku 757/7 v k. ú. Litochovice o velikosti 29 m2 panu Josefu Kubičkovi, bytem Litochovice 36, za cenu 25,- Kč/m2. Zastupitelé schválili odprodat výše uvedený pozemek panu Josefu Kubičkovi, bytem Litochovice 36,  jako jedinému zájemci.

Schváleno :  PRO:                 5 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad3/ Zastupitelé projednali vyúčtování dotace na akci „Oprava komunikace č. 1109 v k. ú. Střítež“ ve výši  2.907.000,- Kč, která byla ukončena 31.5.2011.Po projednání schválili  zastupitelé vyúčtování dotace na akci „Oprava komunikace č. 1109 v k. ú. Střítež“.

Schváleno :   PRO:                 5 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad4/ Zastupitelé projednali vyúčtování dotace na akci „Oprava komunikace č. 608/2 a 608/4 v k. ú. Neuslužice“ ve výši  9.972.000,- Kč, která byla ukončena 31.5.2011. Po projednání schválili  zastupitelé vyúčtování dotace na akci „Oprava komunikace č. 608/2 a 608/4 v k. ú. Neuslužice“.

Schváleno :  PRO:                 5 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

Ad5/ Zastupitelé projednali vyúčtování dotace na akci „Oprava retenční nádrže 437/3 v k. ú. Litochovice“  ve výši  5.885.678,-  Kč, která byla ukončena 22.8 .2011, ale nebyla celá pro vyúčtovaná zbývá 1 988 149,-Kč.

Schváleno :  PRO:                 5 hlasů

                  PROTI:             0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

 

 

Starosta:            pí. Božková Radka     .................................

Zapsal:               Řezník Jiří                   ……………………

 

V Neuslužicích dne  9.9. 2011                

Ověřovatelé:           Hroudová  Eva           ………………………

                                 Božka Martin             ………………………

Zápis č.09/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 8. 7. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

Přítomni:       ŘEZNÍK, BOŽKOVÁ, BOŽKA , Ing. ONDŘICH,  KOPENEC,

Omluveni:      ZDICHYNEC, HROUDOVÁ,

Hosté:          Ing. Harantová

 

Program:

1/ Projednání a vyjádření k auditu hospodaření obce.

2/ Záměr prodeje pozemku 757/7, k.ú. Litochovice.

 

Usnesení :

Ad1/Zastupitelé se seznámili se zprávou o výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2010 pro obec Litochovice, zpracovanou firmou BDO CB s r.o., Ot. Ostrčila18, České Budějovice..

Zastupitelé se vyjádřili k jednotlivým bodům zprávy. Viz příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 Schváleno :  PRO:               5 hlasů

                   PROTI:            0 hlasů

                  ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

Ad2/Zastupitelé projednali návrh na odprodej pozemku 757/7 v k. ú. Litochovice. Jedná se pozemek, který vznikl z pozemku 757/5. Pozemek je využíván pro soukromé účely. Zastupitelé záměr prodeje výše uvedeného pozemku schválili.  Zastupitelé ukládají záměr pozemku č. 757/7 v k. ú. Litochovice zveřejnit.

Schváleno :   PRO:                5 hlasů

                   PROTI:             0 hlasů

                   ZDRŽEL SE:       0 hlasů

 

 

Starosta:              pí. Božková Radka         .................................

 

Zapsal:                Řezník Jiří                   ……………………

 

V Neuslužicích dne  8.7. 2011                 

Ověřovatelé:                     Ing. Ondřich Pavel            ………………………

                                           Božka Martin                     ………………………

 

Příloha zápisu č.1:

1/ Dokladové a fyzické inventury a jejich zákonné náležitosti:

Inventarizace bude provedena podle § 6, zákona č. 563\1991 Sb.. Inventura byla provedena, byly doloženy  inventurní soupisy, nebyl v inventuře položen účet 042. Byl vytištěn a doložen dodatečně.  

Na tomto účtu (042) jsou tyto pohyby:                                                                                                    

042 15 – Hřiště   5 212 653,07 Kč                                                                         

042 16 – Komunikace Střítež  297 750,00 Kč                                                              

042 17 – Byty Neuslužice  27 000,00  Kč                                                              

042 18 – ČOVT  290 550,00 Kč                                                                                                   

042 150 – Rybník Neuslužice 5 342,78 Kč                                                                

042 160 –Litochovice retenční nádrž 18 000,- Kč                                                 

042 161 – Středisko retenční nádrže 1 800,- Kč

 

2/ Dlouhodobý nehmotný majetek                                                                           

Územní plán                                                                                                      

Přeúčtování na účet 019                                                                                     

Územní plán – 166 870,- Kč.  Sjednoceno zaevidování územního plánu

 

3/ Zařazování dlouhodobého majetku                                                           

Dlouhodobý majetek (hřiště 5.212 653,07)  bude přeúčtováno do majetku. Nebude se pozdní zařazení opakovat.

 

4/ Předložení neúplného účetnictví za rok 2010                                                     

Bylo předloženo:                                                                                                                 

přehled faktur přijatých                                                                                         

přehled faktur vydaných                                                                                                   

účetní deník                                                                                                                   

účtování „košilky“                                                                                  

E.ON nemá faktury, ale vybírá si inkasem platby.

 

5/ Vnitřní směrnice obce                                                                                   

Nebyla předložena aktuální směrnice, bude zpracována do konce roku 2011, až budou známy vyhlášky a nařízení, inventarizace, odpisy.

 

6/ Evidence dlouhodobého hmotného majetku                                                   

Na účtu 042 – Hřiště 5 212 653,07 Kč – převede se do majetku v roce 2011. Ostatní akce na těchto účtech budou dokončeny v roce 2011 a převedeny. 

 

7/ Evidence zastaveného majetku a věcných břemen                                     

pouze u bytů, kde byla státní dotace a byty se nemohou 20 let prodat, má stát pozastávku ve výši 640 000,- Kč na budovu v Neuslužicích.  O žádný úvěr se nejedná.

 

8/ Účtování o reálné hodnotě při prodeji majetku                                                    

Při prodeji majetku = pozemku účtovala obec reálnou hodnotu, která byla schválena zastupitelstvem. Hodnota majetku nebyla podhodnocena, byla reálná v daném čase a místě.

 

9/Bezúplatný převod majetku                                                                              

Byl to bezúplatný převod od PFČR.

 

10/ Nepředložení inventarizace účtů pohledávek                                                          

Zůstatky účtů byly všechny předloženy, bude k nim v budoucnu doložena podkladová inventura.

 

11/ Časové rozlišení a účtování nákladů a výnosů                                                    

Na účtu 314 jsou zálohy elektrické energie, které jsou rozděleny na jednotlivé provozy v rámci obce.

 

12/ Počáteční stavy účtů vlastního jmění                                                         

Majetek se musí rozdělit, kolik u každého majetku pořízeného budou dělat dotace → na účet 403.

 

13/ Závazek z titulu pořízení pozemku                                                          

odkupu pozemků p. č. 80 a 81 v k. ú. Litochovice byl schválen  dne 26.11.2010 . Kupní smlouva byla sepsána dne 22.12.2010 . Jako přílohu přikládáme kopii kupní smlouvy. Cena byla stanovena ve výši 105 750,- Kč a zaúčtována ve stejné výši.

 

14/ Ověření účtování mezd                                                                                    

byla předložena inventura- účty 331,336,342 mzdy na účtu 331 ve výši       58 264,- Kč jsou v pořádku

 

 15/ Odměny zastupitelů za listopad a prosinec                                                    

byly projednány a schváleny  na zastupitelstvu, zapomněl se tento bod zapsat – zřízena náprava.

 

16/ Ověření  proúčtování došlých  faktur                                                        

faktury byly projednány, celá skutečnost byla schválena, faktury se týkaly služby za opravu a údržbu.

 

17/ Rekonstrukce soc. zařízení Střítež                                                                 

byla projednána a schválena , sjednotíme na opravu a údržbu č.účtu 511

 

18/ Rozvahové účty                                                                                              

nová změna- zatím jsme tyto pod rozvahové účty nevykazovali.

 

 19/ Závěrečný účet 2009                                                                            

účet za rok 2009 byl projednán, nápravná opatření byla přijata.

 

 20/ Daň z příjmu právnických osob                                                                      

daň z příjmu právnických osob byla proúčtována v měsíci červenci na účet       

MD 591                                                                                                                                

D 341       

                          

21/ Dotace                                                                                                         

dotace byly zkontrolovány a přeúčtovány na správné účty. K dotaci na volby do PS PČR 2010 byl přiložen prvotní doklad.   

 

22/ Poskytnuté příspěvky                                                                            

příspěvky budou přeúčtovány podle jednotlivých titulů

 

23/ Zápisy z jednání obecního zastupitelstva                                                            

byly doplněny všechny podpisy,zastupitelstvo bere na vědomí o stručnosti zápisů  a podklady k zápisům.

 

24/ Ověření výkazu účetní závěrky                                                                   

bereme na vědomí a budeme postupovat v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb.,Hlava VI  

 

25/ Rozpočtové opatření                                                                                            

v průběhu r. 2010 bylo přijato 1x rozpočtové opatření – bylo schváleno zastupitelstvem obce, doložíme v zápisu (došlo k chybě při zápisu)

 

26/ Schválení rozpočtu na rok 2011                                                                             

byl schválen v zastupitelstvu – pouze překlep v datu schůze 

 

27/ Závěrečný účet 2010                                                                           

závěrečný účet byl předložen se všemi povinnými přílohami, tak jak je předkládán všemi ostatními obcemi, jak byl předkládán s přílohami v minulosti.

Zápis č.08/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 30. 6. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 18.oo hodin

Přítomni:

Pí.HROUDOVÁ  EVA , BOŽKOVÁ, BOŽKA ,ing ONDŘICH,  KOPENEC, ŘEZNÍK

 

Omluveni: ZDICHYNEC

Hosté       : ing. Harantová

 

Program:

1/ Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010

2/Projednání auditu hospodaření obce za rok 2010

 

 Usnesení :

 

Ad1/Zastupitelé se seznámili se zprávou ,,Závěrečný účet  za rok 2010 ‘‘.

Účet byl zastupiteli projednán a byl schválen bez  výhrad .

-         Daňové příjmy splněny na 111,57%

-         Nedaňové příjmy splněny na 237,77%

-         Kapitálové příjmy splněny  na 15,90%

-         Přijaté dotace  2 622 000,- Kč

 

-         Výdaje splněny na 96,38%

 

Schváleno :   PRO       :     5 hlasů

                   PROTI     :      0 hlasů

                   Zdrželo se:      0 hlasů

 

Ad2/Přítomni zastupitelé byli seznámeni s auditem hospodaření obce za rok 2010, který provedla firma BDO CB s r.o..

Na příštím jednání budou přijata opatření k výsledkům hospodaření.

 

 Starosta  :              pí. Božková Radka                      .................................

 

Zapsal dne :         Řezník Jiří  30.6. 2011                  ……………………

Ověřovatelé:             p. Kopenec  Vladislav          ………………………

                                   p. Božka Martin                   ………………………

Zápis č.07/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 20. 5. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

 

Přítomni:

ŘEZNÍK, BOŽKOVÁ, BOŽKA , KOPENEC, ,ing ONDŘICH

Omluveni: ZDICHYNEC, Pí.HROUDOVÁ  EVA

Hosté        : manželé Hejlíkovi

 

Program:

1/ Projednání žádosti  paní Hejlíkové.

2/ Projednání  žádosti obce Milejovice, osazení značky.

 

 Usnesení :

Ad1/ Paní Hejlíková podala žádost o zpřístupnění pozemku p.č.77/1,k.ú. Litochovice  a  vybudování  kanalizační  odbočky.

 

Zastupitelé tuto žádost projednali a schválili této žádosti  vyhovět.  

 Schváleno :   PRO         :     5 hlasů

                    PROTI      :      0 hlasů

                    Zdrželo se:      0 hlasů

 

Ad2/Obec Milejovice  podala žádost o osazení cesty ze Stříteže do Milejovic značkou  B13 s hmotností nad 3,5t a E13 s textem,,Dopravní obsluze vjezd povolen“ na pozemku p.č. 1124,k.ú. Střítež.

Tuto žádost zastupitelé neschválili.

Schváleno :   PRO        :      5 hlasů

                   PROTI      :      0 hlasů

                   Zdrželo se:      0 hlasů

 

Starosta  :        pí. Božková Radka                     .................................

 

Zapsal dne :       Řezník Jiří  20.5. 2011  ……………………

Ověřovatelé:   ing. Ondřich Pavel           ………………………

                           p. Kopenec Vladimír        ………………………

 

Zápis č.06/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 29. 4. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

 

Přítomni:

ŘEZNÍK, BOŽKOVÁ, BOŽKA , KOPENEC, ZDICHYNEC,ing ONDŘICH

Omluveni: Pí.HROUDOVÁ EVA

Hosté        : nejsou

 

Program:

 

1/ Projednání úhrad prací a dřeva při čištění obecních cest akce:“obnova komunikací PK 1109 v k.ú. Střítež a pč.kat.608/2 a 608/4 v k.ú. Neuslužice.“

 

2/ Projednání vedení a evidenci účetnictví pro obec Litochovice.

 

    

Usnesení :

 

Ad1/

 členové zastupitelstva schválili

 úhradu prací a dřeva při čištění obecních cest akce: ,,Obnova komunikací PK 1109 v k.ú. Střítež a p.č.608/2 a 608/4 v k.ú. Neuslužice.“

 

1.Odpracované a schválené hodiny brigádníků budou uhrazeny  v částce 70,-Kč/ hod., dle platné obecní vyhlášky .

2.Zapůjčená technika fy. RE-DI-GO s.r.o. (traktor ZETOR 6245,čelní nakladač s nakládacím adaptérem, štěpkovačka , valník 9t, návěs 3.5t) bude vyrovnána po vzájemné dohodě takto:

a) Obec Litochovice odprodá fy. RE-DI-GO s.r.o. valník(9t) dřeva za paušální poplatek 1000,- Kč, který bude uhrazen p. Kopencovi.

b) Fy. RE-DI-GO s.r.o. dodá obci Litochovice  40 litrů nafty do obecního traktoru.

c) Štěpkovaný materiál zůstane fy. RE-DI-GO s.r.o..

 Schváleno :   PRO         :      5 hlasů

                      PROTI     :      0 hlasů

                      Zdrželo se:      1 hlasů

Ad2/

členové  zastupitelstva schválili

Oslovení účetní pí. Harantové dopisem o změně vedení a evidence účetnictví  obce Litochovice na Obecní úřad Litochovice.

Schváleno :   PRO         :      6 hlasů

                      PROTI     :      0 hlasů

                      Zdrželo se:      0 hlasů

 

 

 

Starosta  :           pí. Božková Radka                     .................................

 

Zapsal dne :        ing.Pavel Ondřich  29.4. 2011    ……………………

Ověřovatelé:         p. František Zdichynec      ……………………...

                            p. Kopenec Vladimír         ………………………

Zápis č.05/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 4. 3. 2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

 

Přítomni:

ŘEZNÍK, BOŽKOVÁ, BOŽKA , KOPENEC, ZDICHYNEC.

 

Omluveni:

HROUDOVÁ, ONDŘICH Ing.

Hosté        : nejsou

 

Program:

 

1/ Projednání nájemní smlouvy chovného rybníku v obci Litochovice u Volyně.

 

2/ Projednání vstupu do Svazu měst a obcí České republiky.

  

                              

Usnesení :

 

Ad1/

 členové zastupitelstva schválili

pronájem chovného rybníku v obci Litochovice u Volyně, parcelní č. 437

o výměře 2 910 m2, Mysliveckému sdružení „Marčovická Hora“. Na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Schváleno :   PRO         :      5 hlasů

                      PROTI     :      0 hlasů

                      Zdrželo se:      0 hlasů

                       

Ad2/

členové  zastupitelstva schválili

vstup do Svazu měst a obcí České republiky.

Schváleno :   PRO         :      5 hlasů

                      PROTI     :      0 hlasů

                      Zdrželo se:      0 hlasů

 

 

Starosta  :           pí. Božková Radka                     .................................

Zapsal dne :        Jiří Řezník          4. 3. 2011        ……………………

Ověřovatelé:                           p. František Zdichynec  ……………………

                                                p. Kopenec Vladimír       ………………………

Zápis č.04/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 04.02.2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

 

Přítomni:

ŘEZNÍK, HROUDOVÁ,BOŽKOVÁ, BOŽKA , ONDŘICH ing, ZDICHYNEC

 

Omluveni :   KOPENEC

Hosté        :   nejsou

 

Program:

1/  Schválení dodavatele díla:

    “Obnova kanalizace po přívalovém dešti v obci Střítež „

2/ Projednání záležitostí ohledně II. Obecního plesu konaného 11.2 v KD ve Stříteži

 

Usnesení :

Ad1/

 členové  zastupitelstva schválili

 fy. PROTOM Strakonice,s.r.o jako možného  dodavatele  díla „Obnova kanalizace po přívalovém dešti v obci Střítež“ na základě odborného posudku  fy.STAVEBNÍ PORADNA s.r.o. S fy.PROTOM Strakonice,s.r.o. bude zahájeno řízení k uzavření smlouvy o dílo.

Schváleno :   PRO         :      6 hlasů

                      PROTI     :      0 hlasů

                      Zdrželo se:      0 hlasů                    

Ad2/

členové  zastupitelstva berou na vědomí

zprávu kulturní referenky pí.Hroudové o přípravě kulturní akce :

 II.obecní ples v KD Střítež konaného 11.2.2011

 

Starostka  :     pí. Božková Radka     .................................

Zapsal dne :    4.2.2011        Ondřich Pavel ing ……………………

Ověřovatelé:                           p.Zdichynec František      ………………………

                                                p. Božka Martin           ………………………

Zápis č.03/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 28.01.2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

 Přítomni:

ŘEZNÍK, HROUDOVÁ,BOŽKOVÁ, BOŽKA , KOPENEC, ONDŘICH ing, ZDICHYNEC.

Omluveni:

Hosté        : nejsou

Program:

 

1/ žádost Okresního soudu ve Strakonicích o určení přísedícího Okresního soudu na nové  čtyřleté období

 

2/ schválení postupu o způsobu vymáhání uznaného dluhu na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Strakonicích č.j. 6C 203/2010-34

 

Usnesení :

Ad1/

 členové  zastupitelstva schválili

 paní ing.Hanu Harantovou jako přísedící Okresního soudu ve Strakonicích pro další čtyřleté období.

Schváleno :   PRO         :      7 hlasů

                      PROTI     :      0 hlasů

                      Zdrželo se:      0 hlasů

Ad2/

členové  zastupitelstva schválili

soukromou firmu pro vymožení uznaného dluhu na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Strakonicích č.j. 6C 203/2010-34

Schváleno :   PRO         :      7 hlasů

                      PROTI     :      0 hlasů

                      Zdrželo se:      0 hlasů

 

Starostka  :     pí. Božková Radka                     .................................

  

Zapsal dne :28.1.2011        Ondřich Pavel ing ……………………

Ověřovatelé:                           p.Eva  Hroudová    …… ………………………

                                                p. Kopenec Vladimír       ………………………

 

Zápis č.01/2011 z jednání obecního zastupitelstva dne 07.01.2011 konaného na Obecním úřadu Litochovice od 17.oo hodin

 

Přítomni:

ŘEZNÍK, HROUDOVÁ,BOŽKOVÁ, BOŽKA , KOPENEC, ONDŘICH ing, ZDICHYNEC.

Omluveni:

Hosté :

 

 

Program:

 

1/ odkup pozemku PK parc.č.78 o výměře  2302 m2 v k.ú.Litochovice u Volyně ,které jsou dotčeny plánovaným dílem „ČOV Litochovice a Neuslužice“ od p.Václava Horejše

 

2/ projednání uznání dluhu a dohody o způsobu jeho úhrady a dohody o vyklizení obecního bytu.

 

3/zhotovení elektrické přípojky pro obecní hřiště Střítež.

 

4/částečná oprava odpadu v obecním bytu č.29 ve Stříteži

 

5/projednání změny přednosti v jízdě na obecní komunikaci v obci Střítež

        

 

                              

Usnesení :

 

Ad1/

 členové  zastupitelstva schválili

odkup pozemku PK parc.č.78 o výměře  2302 m2 v k.ú.Litochovice u Volyně,

který je dotčen plánovaným dílem „ČOV Litochovice a Neuslužice“ od p.Václava Horejše

   Zastupitelé schvalují:

        Pro 7 , proti :0  zdržel :0

   

 

Ad2/

členové  zastupitelstva berou na vědomí

zápis ze dne 6.1.2011 pí.Judr J.Kopkové o „uznání dluhu a dohody o způsobu jeho úhrady a dohody o vyklizení obecního bytu“ pro řešení dluhu v obecním bytu č.3 v  obci Litochovice část Neuslužice 16.

 

 Ad3/

členové  zastupitelstva berou na vědomí

oznámení o zhotovení elektrické přípojky pro obecní hřiště v obci Střítež.

 

Ad4/

členové  zastupitelstva berou na vědomí

oznámení o zhotovení částečná opravy odpadu v obecním bytu č.29 ve Stříteži

 

Ad5/

členové  zastupitelstva berou na vědomí

zahájení projednání změny přednosti v jízdě na obecní komunikaci v obci Střítež na odboru dopravy ve Strakonicích.

 

 

Starostka  :     pí. Božková Radka                     .................................

 

Zapsal dne :7.1.2011        Ondřich Pavel ing      ……………………

Ověřovatelé:                       pí.Eva Hroudová          ………………………

                                         p. Kopenec Vladimír     ………………………

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.