Pozvánka na 9. veřejnou schůzi

V   Neuslužicích  dne 8.10.2023

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

9. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 16.11.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/  OZV 2023 změnová – noční klid

2/  Byt p. Filous

3/  OZV 2023 o místním poplatku z pobytu

4/  OZV 2023 o poplatku ze psů

5/  OZV 2023 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství

6/  OZV 2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

7/  OZV 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8/  Bezúplatný převod pozemku par.č. 757/8 k.ú. Litochovice u Volyně

9/ Návrh na uzavření VB č.: PI-014330084464/001-FIA Střítež

10/ Mimořádná splátka úvěru

11/ Návrh rozpočtu na rok 2024

12/ Návrh střednědobého výhledu 2025-2026

13/ Žádost Charity Strakonice o finanční příspěvek

14/ Žádost Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú. finanční o příspěvek

15/ Žádost Prevent 99 o dotaci/dar

16/ Žádost Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. o poskytnutí daru

17/ Žádost o odkup části pozemku na p.č. 39 v k.ú. Litochovice u Volyně

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice