Územně plánovací dokumentace

Územní plán Litochovice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Litochovice vydalo zastupitelstvo obce dne 5.10.2010 (vyvěšeno: 9.11.2010)
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Litochovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje – úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=62821596(odkaz je externí)

Textová část

Výkres základního členění území – Střítež

Výkres základního členění území – Litochovice, Neuslužice

Hlavní výkres – Střítež

Hlavní výkres – Litochovice, Neuslužice

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – Střítež

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – Litochovice, Neuslužice

Koordinační výkres – Střítež

Koordinační výkres – Litochovice, Neuslužice

Výkres předpokládaných záborů ZPF – Střítež

Výkres předpokládaných záborů ZPF – Litochovice, Neuslužice

Výkres širších vztahů

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
28.Říjen 2017
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Litochovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje – úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=62821596&RC_ZMENY=2(odkaz je externí)

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres širších vztahů